Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร การจัดการสภาพคล่อง (Liquidity Management)

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • • จำนวนเงิน 5,500 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัครแล้ว!!! ]

 จำนวนรับสมัคร : 0 คน

   

 

 

         ในปัจจุบันหลายธุรกิจประสบปัญหาด้านรายได้ การลดลงของยอดขายสินค้าและบริการ หรือผู้ใช้บริการ จากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของธุรกิจ เนื่องจากเป็นผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในระดับมหภาค แม้ว่าผู้ประกอบการจะสามารถปรับกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) หรือกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวแต่การดำเนินงานย่อมแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น เมื่อธุรกิจไม่สามารถควบคุมรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้  ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมตัวแปรต่างๆ ร่วมด้วย เพื่อประคับประคองผลกำไร หรือลดโอกาสเกิดผลขาดทุนให้ต่ำที่สุด ตัวแปรต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะรวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการลดต้นทุน ลดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงนั้น ก็ยังจะรวมถึงการบริหารสภาพคล่องทางธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมอีกด้วย
         ดังนั้น การจัดการสภาพคล่อง จึงถือเป็นการบริหารเงินสด หรือสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดได้เร็วให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และถือเป็นลมหายใจของธุรกิจ หากบริษัทขาดทุน แต่ไม่ขาดสภาพคล่องก็ยังอยู่ได้ ตราบเท่าที่บริษัทยังสามารถหาเงินสดมาจ่ายหนี้ได้ ไม่ว่าจะมาจาก การเพิ่มทุน หรือ การกู้ยืมจากตลาดเงิน ทั้งเงินกู้จากสถาบันการเงิน เงินกู้จากสาธารณะชน เงินกู้จากบุคคล หรือ เงินกู้นอกระบบ และในที่สุด เมื่อบริษัทไม่สามารถหาเงินสดมาชำระหนี้ได้ทันกำหนด หากสามารถผัดผ่อนการชำระหนี้ได้  บริษัทก็ยังดำเนินกิจการต่อไปจนกระทั่งเมื่อมีรายรับเข้ามาชำระหนี้ได้ภายในเวลาอันสมควร
        อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งในการป้องกันปัญหานั้น ผู้บริหารธุรกิจ ควรทำความเข้าใจกับต้นเหตุของการขาดสภาพคล่อง ซึ่งนอกจากการขาดทุนสะสมแล้ว ยังเกิดจากภาวะกดดันต่อรายได้ ขาดการบริหารที่ดี และเหตุการณ์ที่นอกเหนือการความคุม
        ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึง จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสภาพคล่อง (Liquidity Management) ขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดการ รับมือกับการบริหารสภาพคล่อง อีกทั้งป้องกัน เข้าใจปัญาหา และสาเหตุของการขาดสภาพคล่อง นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้นำไปใช้ได้จริงแล้วหลักสูตรนี้ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา
 

วัตถุประสงค์

         
เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจการบริหาร จัดการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งป้องกันปัญหาจากการเข้าใจสาเหตุของการขาดสภาพคล่อง
 

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง


1.  ความหมายและความสำคัญของสภาพคล่อง
2.  สภาพคล่องและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
3.  ความแตกต่างระหว่างกำไรและเงินสด
4.  องค์ประกอบของสภาพคล่อง
5.  หลักการบริหารเงินสด
6.  การบริหารวงจรเงินสด
7.  การกำหนดยอดเงินสดคงเหลือขั้นต่ำที่เหมาะสม
     7.1  Baumol Model
     7.2  The Miller-Orr Model
     7.3  The Stone Model
8.  ความแตกต่างระหว่างงบประมาณเงินสดและงบกระแสเงินสด
9.  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
10.  ขั้นตอนและตัวอย่างการสร้างงบประมาณเงินสด
11.  ตัวชี้วัดสภาพคล่อง

 

กลุ่มเป้าหมาย

       ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มศักยภาพตัวเอง และความชาญฉลาดทางการบริหารการเงิน จำนวน 30 คนต่อรุ่น
 
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด โดยจะฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่

- บรรยาย (Lectures)
- กรณีศึกษา (Case Studies)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops)

 

วิทยากร
 
        รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์
        อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         
Performance Measurement ,  http://thaiscorecard.com
        
 
การผ่านการอบรม
 
        เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
อบรมวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
 
สถานที่อบรม
 
สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
  • ค่าธรรมเนียม 5,500.- บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  { Upcoming Short Courses }{ Core Courses }


All Programs...