CONC Thammasat Forum

[สัมนาฟรี] CONC Thammasat Forum เรื่อง  ''Israel Innovation Ecosystem''

[สัมนาฟรี] CONC Thammasat Forum เรื่อง ''Israel Innovation Ecosystem''

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 17:30 –19:30 น. ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และในรูปแบบออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook: CONC Thammasat, Youtube: CONC Thammasat และ โปรแกรม ZOOM Meeting

Read more

CONC Knowledge

พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สหพันธรัสเซีย เป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเครื่องประดับไทย ทั้งในแง่ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเป็นผู้บริโภคขนาดใหญ่ รวมทั้งชาวรัสเซียยังไม่รู้จักประเทศไทยและสินค้าไทยเป็นอย่างดี

Read more

เผ่าพันธ์ตราสินค้า : ความท้าทายใหม่ทางการตลาด

เผ่าพันธ์ตราสินค้า : ความท้าทายใหม่ทางการตลาด

การสร้างตราสินค้าให้เป็นเผ่าพันธุ์ผู้บริโภคหรือเผ่าพันธุ์ตราสินค้า ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับ นักการตลาดในโลกธุรกิจปัจจุบัน

Read more

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  รถทัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รถทัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รถทัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น

Read more

Edua
Edua