Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course โครงการอบรมหลักสูตร Speech กับธรรมศาสตร์ ''การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 10,500 บาท

Monday, 28.08.2023 - Tuesday, 29.08.2023
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 15 คน
 

 


โครงการอบรมหลักสูตร Speech กับธรรมศาสตร์ ''การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking''

หลักการและเหตุผล

การพูดในที่สาธารณะ (Public speaking) เป็นการสื่อสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับบุคคลและองค์กร เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคล ตลอดจนองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและธุรกิจ ดังนั้นบุคคลจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเองทั้งหน้าตา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางที่แสดงออกมา สามารถสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือ ดึงดูด สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง รวมทั้งการเข้าใจและปรับลักษณะการสื่อสารที่เหมาะสมในสถานการณ์และบริบทของสังคม กิจกรรม ที่แตกต่างกันออกไป ให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จัดโครงการอบรมหลักสูตร Speech กับธรรมศาสตร์ “การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking” ขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารในที่สาธารณะ และเน้นฝึกฝนทักษะการพูด การปรับบุคลิกภาพ ให้เป็นที่ยอบรับและน่าถือเชื่อต่อผู้ฟังต่อไป

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญและแนวคิดของการสื่อสารในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารและการปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งหน้าตา น้ำเสียง และท่าทาง ให้ดึงดูดต่อสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหารในองค์กร
- พนักงานบริษัทเอกชน  
- บุคลากรในหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ
- บุคคลทั่วไป

หลักสูตรการอบรม

เรียนรู้ผ่านการบรรยายและเน้นการฝึกทักษะโดย Workshop การพูดต่อหน้าสาธารณะ (Public Speaking) กับมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี 
• Speech ดี โน้มน้าวใจ   
• Storytelling สร้างสรรค์ มัดใจ 
• Town Hall Meeting มืออาชีพ ครองใจ 
• Entertaining Speech สนุกสนาน สำราญใจ

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
-  การบรรยาย
- กรณีศึกษา 
- Workshop

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในที่สาธารณะ และการพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสาร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 10,500 บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4513  (ติดต่อ คุณศิวนาถ)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.