[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร Speech กับธรรมศาสตร์ ''การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 10,500 บาท

Tuesday, 27.08.2024 - Wednesday, 28.08.2024
รับสำรองที่นั่งอบรม
จำนวนรับสมัคร : 15 คน

*


หลักสูตร Speech กับธรรมศาสตร์ ''การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking''

หลักการและเหตุผล

การพูดในที่สาธารณะ (Public speaking) เป็นการสื่อสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับบุคคลและองค์กร เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคล ตลอดจนองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและธุรกิจ ดังนั้นบุคคลจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเองทั้งหน้าตา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางที่แสดงออกมา สามารถสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือ ดึงดูด สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง รวมทั้งการเข้าใจและปรับลักษณะการสื่อสารที่เหมาะสมในสถานการณ์และบริบทของสังคม กิจกรรม ที่แตกต่างกันออกไป ให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จัดโครงการอบรมหลักสูตร Speech กับธรรมศาสตร์ “การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking” ขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารในที่สาธารณะ และเน้นฝึกฝนทักษะการพูด การปรับบุคลิกภาพ ให้เป็นที่ยอบรับและน่าถือเชื่อต่อผู้ฟังต่อไป

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญและแนวคิดของการสื่อสารในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารและการปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งหน้าตา น้ำเสียง และท่าทาง ให้ดึงดูดต่อสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหารในองค์กร
- พนักงานบริษัทเอกชน  
- บุคลากรในหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ
- บุคคลทั่วไป

หลักสูตรการอบรม

เรียนรู้ผ่านการบรรยายและเน้นการฝึกทักษะโดย Workshop การพูดต่อหน้าสาธารณะ (Public Speaking) กับมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี 
• Speech ดี โน้มน้าวใจ   
• Storytelling สร้างสรรค์ มัดใจ 
• Town Hall Meeting มืออาชีพ ครองใจ 
• Entertaining Speech สนุกสนาน สำราญใจ

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
-  การบรรยาย
- กรณีศึกษา 
- Workshop

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 10,500 บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...