SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Marketing Features : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : : รุ่นที่ 54 อบรมวันที่ 15 มิถุนายน - 21 กันยายน 2567 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


“ความรู้ด้านการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งอาจขาดความชำนาญการเข้าใจลูกค้า สามารถถาม อ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ : : อบรมวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จ สำหรับผู้บริหารงานขาย (OKRs for Sales management) จะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารหน่วยงานขาย เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมาย (Objective) และกำหนดตัววัดผลลัพธ์ (Key result) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและวัดผลลัพธ์ได้จริง : : อบรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


ปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 minutes Flash deal presentation for next normal meeting) จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการนำเสนอให้สามารถปิดการขายได้โดยเร็วที่สุด สามารถสร้างความสนใจตั้งแต่ช่วงแรกของการนำเสนอ และควบคุมการนำเสนอให้เจาะจงตรงประเด็น : : อบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


การขายไม่ใช่แค่ขายในวันนี้เท่านั้น แต่ต้องเป็นการขายในระยะยาว เทคนิคการขายในลักษณะการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques) จะเป็นรูปแบบการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) อย่างแท้จริง : : อบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกดิจิตอลทั้ง B2B และ B2C สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เข้าใจเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลนำทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด : : อบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์