[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 7,900 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Tuesday, 16.07.2024 - Tuesday, 16.07.2024
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ระยะเวลาอบรม : 7 ชั่วโมง


หลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต้องมีการปรับตัว เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง การตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับองค์กร การตลาดที่ดีจึงควรเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง อีกทั้งปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคมีความเฉพาะมากขึ้น หลายองค์กรจึงนำการวิจัยการตลาด มาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ และสามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความชื่นชอบและภักดีต่อสินค้าและบริการขององค์กรสืบไป
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดอบรมหลักสูตร การวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research) ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ที่ยังขาดความชำนาญและความเข้าใจผู้บริโภค สามารถเข้าใจพฤติกรรมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการพื้นฐานการตลาด สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการและแผนกการตลาดซึ่งไม่มีพื้นฐานทางการวิจัยตลาด

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

การวิจัยตลาดเบื้องต้นและการนำผลการวิจัยตลาดไปประยุกต์ใช้
- ความสำคัญของการวิจัยตลาด
- กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและการเลือกคำถามสำหรับการวิจัยตลาด
- ความแตกต่างของการวิจัยตลาดเชิงคุณภาพและการวิจัยตลาดเชิงปริมาณ
- เครื่องมือสำหรับการวิจัยตลาด
- วิเคราะห์การตลาดอย่างเข้าใจด้วย 3C’s Model
- หาจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อหา Winning Zone ให้กับธุรกิจ
- ข้อควรระวังในกระบวนการวิจัยตลาด
- Workshop การเขียน Target Persona ของผู้บริโภคให้ชัดเจน
- Workshop การติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค และการสรุปผลลัพธ์

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

วิทยากร

อาจารย์ณกมล อัศวยนต์ชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด และ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.00 – 17.00 น. (จำนวน 7 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 7,900 บาท ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4513  (ติดต่อ คุณศิวนาถ)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...