[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตรปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 Minutes Flash Deal Presentation For Next Normal Meeting)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 6,900 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Saturday, 13.07.2024 - Saturday, 13.07.2024
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
ระยะเวลาอบรม : 6 ชั่วโมง


หลักสูตรปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 Minutes Flash Deal Presentation For Next Normal Meeting)

หลักการและเหตุผล

ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่าธุรกิจต่าง ๆ มีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น แต่ละธุรกิจจึงมุ่งนำเสนอแผนงานเพื่อขายสินค้าและบริการ อีกทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ก็ทำให้รูปแบบการนัดพบหรือการนำเสนอเปลี่ยนไปอย่างมาก จึงทำให้ผู้ขายต้องนำเสนอขายให้ตรงจุด มีความน่าสนใจตั้งแต่แรก และใช้เวลาที่กระชับ ซึ่งผู้นำเสนอส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับการนำเสนอแบบดั้งเดิมที่มีลำดับขั้นตอน มีรายละเอียดมาก และใช้เวลาการนำเสนอที่ไม่เหมาะสม จึงทำให้ถูกปฏิเสธอย่างน่าเสียดาย ทำให้สูญเสียเวลาทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีโอกาสได้ปรับแผนงานและนำเสนออีกครั้ง ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะประสบความสำเร็จในการขาย
ดังนั้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร ปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 Minutes Flash Deal Presentation For Next Normal Meeting) ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการนำเสนอให้สามารถปิดการขายได้โดยเร็วที่สุด สามารถสร้างความสนใจตั้งแต่ช่วงแรกของการนำเสนอ ผู้นำเสนอจึงควรรู้วิธีการทำแผนงานการนำเสนออย่างตรงจุด เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเพิ่มโอกาสการนำเสนอและปิดการขายได้โดยเร็วภายใน 30 นาที
2. เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างยอดขายหรือผลลัพธ์ใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง
3. เพื่อให้ผู้อบรมสร้างแผนการนำเสนอที่มีประสิทธิผล มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และประหยัดเวลา

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บริหารลูกค้ารายใหญ่ ผู้บริหารการขายและการตลาด ในทุกกลุ่มธุรกิจ
2. ผู้บริหารงานระดับสูงและเจ้าของกิจการต่าง ๆ ที่ต้องนำเสนอแผนงานหรือแผนธุรกิจ

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. ความสำคัญของการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอการขาย
2. เข้าใจหลักการและขั้นตอนการทำ Presentation ด้วยเครื่องมือ 3x10=30 Technique (Effective Presentation Skill 3x10=30 Technique) และ Workshop ฝึกปฏิบัติ
3. การทำเนื้อหาการนำเสนอให้น่าสนใจ ด้วยเครื่องมือ CBA Model (Presentation Transform Sales Content to be Advantage - CBA Model) และ Workshop ฝึกปฏิบัติ
4. เรียนรู้ลักษณะพฤติกรรมลูกค้าในภาคธุรกิจต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ DEAL Model (Understand Business Behavior Style - DEAL Model)

วิทยากร 

คุณพิชิต พรธนาเลิศ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ด้วยเครื่องมือธุรกิจเชิงปฏิบัติการ

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นความเข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนารูปแบบการนำเสนอของตนเองได้ ประกอบกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงการอบรม ได้แก่
- การบรรยาย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 
 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

6,900. - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508 (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...