[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร New S Curve & New Product Development by Business Model Canvas, Lean Canvas Technique (ต่อยอดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคนิค Business Model Canvas & Lean Canvas)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 7 จำนวนเงิน 6,900 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Saturday, 09.11.2024 - Saturday, 09.11.2024
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
ระยะเวลาอบรม : 6 ชั่วโมง

รับชำระค่าธรรมเนียม

*หลักสูตร New S Curve & New Product Development by Business Model Canvas, Lean Canvas Technique (ต่อยอดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคนิค Business Model Canvas & Lean Canvas)

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตของธุรกิจ โดยการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของ Strategic Product Planning ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันโดยการใช้ “รูปแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas )” Business Model Canvas คือการจำลองรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งกำหนดแนวทาง (Direction) และหลักการ (Concept) ที่กิจการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างขององค์กรที่จะใช้ดำเนินการ และทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการดำเนินกิจกรรมการตลาด เพื่อนำส่งมอบ “มูลค่าเพิ่ม (Value)” ต่อลูกค้า ให้มีความสมดุลกับการลงทุนของกิจการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรและความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ Lean Startup (Agile Product Development) เป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้เข้าใจ 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้กระบวนการในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ “รูปแบบจำลองธุรกิจ Business Model (Business Model Canvas & Lean Canvas) เพื่อแสดง “โอกาสทางธุรกิจ Business Opportunity” ในการขยายธุรกิจเดิม โดยจะแสดงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองตลาดเป้าหมาย การบริหารลูกค้าเป้าหมาย การเลือกช่องการจำหน่ายและกระจายสินค้า พร้อมทั้งวางแผนการลงทุนในทรัพยากรและโครงการที่ต้องทำเพิ่ม เพื่อให้เกิดรายได้ใหม่เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายต้นทุนใช้ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
2. ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วสอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ ๆ ของลูกค้า สามารถนำกระบวนนี้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในอนาคต
3. เกิดกระบวนการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (R&D, MKT, Owner, Sales, Production) เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่  Brand Manager, Product Manager, Senior Marketer ,Marketing Manager, R&D Manager, Production Manager, Owner, Start Up
2. กลุ่มรอง ได้แก่ พนักงานฝ่ายอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายคิวซี

หลักสูตรการอบรม 

ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1.ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลด้านการตลาด
1.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจ
1.2 การจัดทำ Business Model Canvas เดิมเพื่อค้นหาจุดอ่อน นำไปสู่การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่
1.3 วิเคราะห์คู่แข่งขันในตลาด จุดอ่อน จุดแข็ง และวิเคราะห์สภาพตลาดปัจจุบัน
1.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer insight, Customer Journey
1.5 การกำหนด User Persona เพื่อค้นหา Pain Point และ Gain Point สร้าง Value proposition
1.6 กระบวนการค้นหา Product Idea จากการใช้ Product Canvas ร่วมกับ Business Model Canvas (Case Study)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ Lean Startup (Agile Product Development)
2.1 จัดตั้งทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Owner-Project Manager , R&D, MKT, Sale)
2.2 การค้นหา Vision แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่: workshop
2.3 การสร้าง Vision Board สร้างภาพรวมผลิตภัณฑ์และยืนยันสมมุติฐาน: Workshop
2.4 การสร้าง Product Canvas ระบุ Target Group, Customer Journey, Product Detail: Workshop
2.5 การสร้าง MVP ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
2.6 การทดลอง ทดสอบกับตัวแทนผู้ใช้ User Persona 
2.7 วิเคราะห์ผลตอบรับและนำมาปรับปรุงโดยทีมงาน 
2.8 นำผลการปรับปรุงทดสอบเมื่อได้ผลสรุป นำไปสู่กระบวนการผลิต
2.9 การกำหนดกลยุทธ์ STP
2.10 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันโดยใช้โมเดลผืนผ้าใบกลยุทธ์และปัจจัยการซื้อ

วิทยากร 

คุณธีรยุทธ เจียรกุล 
ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการขายและการตลาด

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย
- Case Study 
- Workshop 
เน้นให้ผู้รับการอบรมเข้าใจกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีแบบฟอร์ม แผ่นภาพจำลอง Case ต่าง ๆ ประกอบพร้อมให้ผู้รับการอบรมทดลองทำตามตัวอย่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนา

1. ทำให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจ เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายองค์กร
2. เพื่อให้องค์กรมีกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรูปแบบการทำงานเป็นทีม สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร
3. ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจเข้าใจกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ จะทำให้เข้าใจการเริ่มต้นธุรกิจว่ามีองค์ประกอบด้านใดบ้างที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

6,900. - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...