[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร From Digital Transformation to AI Transformation in Action

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • สมัครอบรม 2 คน จำนวนเงินคนละ 175,750 บาท
  • จำนวนเงิน 185,000 บาท

Saturday, 13.07.2024 - Saturday, 21.12.2024
รับสำรองที่นั่งอบรม
จำนวนรับสมัคร : 40 คน

*

✨ "ครอบคลุมทุกมิติเพื่อการทำ Digital/ AI Transformation" ✨


หลักสูตร From Digital Transformation to AI Transformation in Action

หลักการและเหตุผล 

พลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของโลกธุรกิจ ทำให้บุคลากรในองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่พรั่งพร้อม เพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและปลูกฝังด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นกระบวนการในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานในธุรกิจให้เกิดขึ้นในบุคลากรของตนเองไม่ว่าจะเป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการหรือระดับบริหาร เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของธุรกิจ ทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีอำนาจและรับผิดชอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม การปรับตัว การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทต่าง ๆ และสามารถเติบโตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (Resilient Organization)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร From Digital Transformation to AI Transformation in Action ขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญ แนวคิด และการวางกลยุทธ์ รวมทั้งการรู้จักเครื่องมือในการจัดทำ Digital Transformation เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวทางธุรกิจและสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการรับมือด้านความปลอดภัยทาง Cyber ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้บริหารขององค์กร ระดับ C level หรือ C-1
- พนักงานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
- บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านกลยุทธ์ดิจิทัล AI และนวัตกรรม

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 126 ชั่วโมง

Module 1: What is Digital Transformation? 12 ชั่วโมง
- Digital & AI Transformation Leadership: Starts with Why?
การสร้างวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ในการนำโดยใช้เหตุผล ('Why') เป็นศูนย์กลาง เพื่อแนะนำวิธีการนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและ AI อย่างมีความชัดเจนและมีเป้าหมาย
- Transform Marketing with Digital & AI
การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิผลในการตลาดให้เข้ากับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
- Digital Ecosystem and The Impact of Digital Technologies
การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและประสิทธิภาพของระบบนิเวศที่สร้างโดยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อธุรกิจ วัฒนธรรม และกลุ่มเป้าหมาย
- Digital/ AI Transformation Compass
การนำเสนอเครื่องมือหรือแนวทางในการนำทางการดำเนินการในโลกดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
Module 2: Organization Management 30 ชั่วโมง
- Design Thinking for Digital Solutions
การใช้แนวเชิงคิดแบบออกแบบเพื่อสร้างคำแนะนำและแก้ไขปัญหาในโดเมนดิจิทัล โดยเน้นการพัฒนาความเข้าใจของผู้ใช้และการสร้างโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการการทำงานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการทดลอง สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมในยุคดิจิทัล
- Technological/ AI Challenges for Leader
ปัญหาทางเทคโนโลยีและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ที่ผู้นำต้องเผชิญ เช่น การบริหารจัดการข้อมูลใหญ่ ความเชื่อถือและความโปร่งใสในการใช้งาน AI และการสร้างกลยุทธ์ที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการนำทีมและการพัฒนาศักยภาพในองค์กร
- Opportunity Analysis & Technology Fit
เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการวางแผนและจัดการทีม การจัดการการทำงานระหว่าง generation ให้มีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพ รับฟังความคิดเห็นของคนในทีมสู่การทำงานที่เป็นเลิศ
- Competitive Strategy and Digital/ AI Transformation Strategy
การวางกลยุทธ์ในการแข่งขันและการพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันในตลาดและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- Channel Management: Creating New Digital Platform
การจัดการช่องทางการขายโดยสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ เพื่อสร้างความสามารถในการเชื่อมโยงกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และการสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่สอดรับกับเทรนด์และความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
- Digital Law / Cyber Security & Data Protection
กฎหมายดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูล เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล
- Team Building & Team Management
การสร้างทีมที่มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน การจัดการและส่งเสริมความร่วมมือ สร้างสรรค์และส่งเสริมผลการทำงานของทีม
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารที่มาจากคนละส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
Module 3: Deep Dive Transformation 54 ชั่วโมง
- Enterprise Architecture
แนวทางการวางแผนและออกแบบโครงสร้างระบบ IT ในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เน้นการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากร IT เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร
- Digital/ AI Technology Trends
สรุปแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- Creativity and Innovation for Digital Solutions
การสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับโซลูชั่นดิจิทัล เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างโซลูชั่นที่มีคุณค่า
- Cloud Computing for DT/ AT
การใช้คลาวด์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและการปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
- Problem Solving & Decision Making with Digital Mindsets
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจด้วยแนวคิดดิจิทัล การใช้ความคิดเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจตามแนวคิดดิจิทัลช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ
- Process and Operations Improvement with Digital Solutions
การปรับปรุงกระบวนการและการดำเนินงานด้วยโซลูชั่นดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในการทำงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการปรับปรุงและปรับใช้กระบวนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเร็วในการให้บริการ
- Cost Structure for Digital Solutions
โครงสร้างต้นทุนสำหรับโซลูชั่นดิจิทัล โดยการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดำเนินการโซลูชั่นดิจิทัล
- Cost - Benefit Analysis for Digital Projects
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการดิจิทัล เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการดิจิทัล
- Digital Communication
การสื่อสารที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- Project Management: Managing Digital Projects
การบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล โดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการบริหารโครงการที่เหมาะสม เพื่อควบคุมการดำเนินงานและเสถียรภาพของโครงการ ควบคุมระยะเวลาและงบประมาณ และสร้างผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายของโครงการ
- Supply Chain Management using Digital/ AI based Solutions
การจัดการโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารจัดการโซลูชั่น ซึ่งช่วยให้กระบวนการซัพพลายเชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น
- Digital/ AI Transformation Canvas
เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนและออกแบบการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้แคนวาสเป็นฐาน ช่วยให้องค์กรสามารถศึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่องค์กรได้
- Data-Driven Organization
การใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและกำหนดกลยุทธ์ โดยการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่มีมูลค่าและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
Module 4: Digital Transformation Roadmap 15 ชั่วโมง
- Project Consultation
ผู้เข้าอบรมทำโปรเจคโดยมีทีมคณาจารย์เป็นที่ปรึกษา สามารถนำโปรเจคไปใช้พัฒนากระบวนการทำงานหรือสร้าง New Business/Product ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- Project Presentation
การนำเสนอแผนธุรกิจหรือการนำเสนอแผนงานต่อคณาจารย์
Module 5: Passion for Success 15 ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในประเทศ
- ศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้
  - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ
- ศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยากร

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 21 ธันวาคม 2567
อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (จำนวน 126 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม

ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 185,000 บาท
แพ็คเก็จสำหรับองค์กรที่สมัครอบรม 2 คนขึ้นไป และองค์กรที่มี MOU กับคณะฯ ลด 5% ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 175,750 บาท

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่ในประเทศ และต่างประเทศ 
4. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
5. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับสำรองที่นั่งอบรม  

Courses accepting applications


Upcoming Core Courses


All Programs...