[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Finance & Accounting

offline course หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 35 จำนวนเงิน 10,500 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Friday, 02.08.2024 - Saturday, 03.08.2024
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
ระยะเวลาอบรม : 12 ชั่วโมง

รับชำระค่าธรรมเนียม

*หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

งบการเงิน มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ  ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงินข้อจำกัดในการใช้ สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการตกแต่งงบการเงินน่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร“ความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการซึ่งอาจขาดความชำนาญด้านการเงิน ได้เรียนรู้ สามารถอ่าน ทำความเข้าใจและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารกิจการได้

หัวข้อการอบรม

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

วันที่หนึ่ง : การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

- กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
- วงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี
- งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน
- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบฐานะการเงิน (งบดุล)
- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
- การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
- อัตราส่วนสภาพคล่อง
- อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
- อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
- ตัวแบบดูปองท์

วันที่สอง : การบริหารการเงิน

- เป้าหมายขององค์กร
- หน้าที่ของการบริหารการเงิน
- เป้าหมายหลักของการบริหารการเงิน
- การหาระดับความต้องการเงินทุน
- การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน
- การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน
- การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม
- ต้นทุนเงินทุน
- การกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
- การจัดหาเงินทุนสำหรับเงินทุนหมุนเวียน
- ประเภทของแหล่งเงินทุน

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

- เจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ
- ผู้สนใจความรู้ด้านการเงินการบัญชีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

• คนละ 10,500 บาท
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม

อบรมวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...