CONC Thammasat Forum

CONC Thammasat Forum ''Platform Revolution''

CONC Thammasat Forum ''Platform Revolution''

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 –20.00 น. ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read more

Edua
Edua