Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 9 จำนวนเงิน 6,900 บาท

Friday, 24.11.2023 - Friday, 24.11.2023
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
 

 

*


หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา
การขายและการมัดใจลูกค้าถือเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยการขายที่มุ่งเน้นการค้นหาและช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เปรียบเสมือนการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า เพราะฉะนั้น นักการขายสมัยใหม่จึงต้องเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นราย ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักการขายต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ โดยการขายไม่ใช่แค่ขายในวันนี้เท่านั้น แต่ต้องเป็นการขายในระยะยาว เทคนิคการขายในลักษณะการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques) จะเป็นรูปแบบการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของลูกค้า เพื่อนาเสนอโซลูชั่นให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมองค์กร
2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอกลยุทธ์และแผนงานการขายเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการนำเสนอและติดตามงาน และเข้าใจเครื่องมือทางการขายดิจิทัลเพื่อประกอบการขายและสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง 
2. นักการตลาด นักการขาย
3. พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ 
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้ที่สนใจนำความรู้ทางการขายไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง 

แนวคิดการขายสมัยใหม่ในลักษณะเชิงให้คำปรึกษา วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายแบบดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบในการขาย การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการการตลาดสมัยใหม่ผสมผสานกับรูปแบบของการขาย การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยผลักดันให้ลูกค้ามียอดขายที่เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ระบบในการนำเสนอและติดตามงานเพื่อให้งานด้านการขายสำเร็จลุล่วง การสร้างความจงรักภักดีกับลูกค้าในลักษณะการเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืน (Customer Lifetime Value) เทคนิคการขายในลักษณะการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques) และการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า (Solution-Based Approach) รวมทั้งการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้า

วิทยากร

อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาด

ลักษณะการบรรยาย

เป็นการใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเป็นการบรรยายเชิงให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง (Practical Approach) / การเรียน (Practical-Learning)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานที่อบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 6,900 บาท
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4508       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.