Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร Critical thinking for Decision Making

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 27/05/2023 - 27/05/2023
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
   

*


หลักสูตร Critical thinking for Decision Making

หลักการและเหตุผล

การตัดสินใจอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นกระบวนการที่สำคัญในการตัดสินอนาคตขององค์กร และกระบวนการตัดสินใจนี้มีความเกี่ยวข้องกับ ระบบสมองและความคิดของผู้บริหาร ข้อมูลและข้อเท็จจริง รวมถึงสถานะการณ์แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 World Economic Forum (WEF) ได้บ่งชี้ความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องมีทักษะที่สำคัญ หรือ 21st Century Skills ที่เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เพื่อจัดการกับข้อมูลและสถานการณ์ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบที่คาดไม่ถึง ทั้งนี้ยังรวมถึงทักษะการคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking) คือ การที่มนุษย์คิดอย่างมีวิจารณญาณ มองอย่างรอบคอบและรอบด้าน ตั้งคำถามอย่างท้าทาย สงสัยอย่างสร้างสรรค์ สามารถหามุมโต้แย้งเพื่อลดความเสี่ยง ทำให้เกิดมุมมองที่ต่างออกไป ได้ทางเลือกใหม่ๆในทางออกของปัญหา และส่งผลต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทักษะนี้เป็นทักษะที่ขาดหายไปอย่างมากในสังคมไทย สังคมที่ถูกสอนให้เชื่อผู้ใหญ่ (Authority Bias) หลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจจุดอ่อนของตนเอง และพัฒนาทักษะการคิดที่ก้าวหน้าขึ้นไป
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จัดโครงการอบรมหลักสูตร Critical thinking for Decision Making ขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้กับงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขที่ถูกต้องและรวดเร็ว
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงระบบความคิดและกระบวนการในการตัดสินใจ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดเชิงวิพากษ์ และสามารถสร้างทางเลือกใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาได้

กลุ่มเป้าหมาย

- พนักงานบริษัทเอกชน  
- บุคลากรในหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ
- บุคคลทั่วไป

หลักสูตรการอบรม จำนวน 6 ชั่วโมง

    - Critical thinking in the Changing World: WHY?
    - Critical thinking process: WHAT?
        • Bloom’s Taxonomy
        • Logical Reasoning
    - 3 Framings of the issue  3 รูปแบบการวางกรอบปัญหาเพื่อการตัดสินใจ
    - Becoming Critical Thinking: HOW?
        • 5 Habits for Critical Thinker
        • Fact vs Opinion
        • Truth vs Belief
    - Do and Don’t in Critical Thinking
        • Biasness
        • Lying with Statistics

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
    -  การบรรยาย
    -  กรณีศึกษา 
    -  Workshop

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ระยะเวลาการอบรม

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียม 5,500.- บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
• รับชำระค่าธรรมเนียม »  

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...