[e-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Finance & Accounting

offline course โครงการอบรมหลักสูตรการทำบัญชีชุดเดียวและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME [e-Certificate]

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 7 จำนวนเงิน 10,500 บาท

Tuesday, 03.10.2023 - Wednesday, 04.10.2023
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
 

 


โครงการอบรมหลักสูตรการทำบัญชีชุดเดียวและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME

การจัดทำบัญชีในอดีตมักจัดบัญชีทำบัญชีสำรองหลายบัญชี หลายครั้งเป็นไปเพื่อการเลี่ยงภาษีอากร จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ และในด้านของผู้ประกอบการเองก็ไม่สามารถขอกู้เงินในนามของบริษัทได้ เพราะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีที่กระจัดกระจายไม่น่าเชื่อถือ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ จากบัญชีชุดเดียวที่กิจการยื่นส่งต่อกรมสรรพากรเท่านั้น

นอกเหนือจากความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแล้ว ความรู้ทางด้านการอ่านวิเคราะห์งบการเงิน และด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลก็มีความสำคัญที่และประโยชน์อย่างมากสำหรับที่ผู้ประกอบการ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่นำไปใช้ในการวางแผนและช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง การจัดทำบัญชีชุดเดียวจึงมีประโยชน์ในด้านความสะดวกสบายในการปรับปรุงบัญชี มีระบบบัญชีที่ดี มีข้อมูลงบการเงินถูกต้องและครบถ้วน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์แผนธุรกิจและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสู้กับคู่แข่งได้ทันที การยื่นเอกสารและหลักฐานกับธนาคารนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น ธุรกิจมีงบการเงินที่น่าเชื่อถือ มีโอกาสได้เพิ่มวงเงินในการขอสินเชื่อได้มากขึ้น รวมถึงมีโอกาสได้รับการสนับสนุน นโยบายจากภาครัฐเพิ่มเติมอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในการทำบัญชีชุดเดียว
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิคและวิธีการทำบัญชีชุดเดียว
3. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคล
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องการจัดทำบัญชีร่วมกัน
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์เข้ากับองค์กรตนได้

กลุ่มเป้าหมาย

- เจ้าของกิจการขนาดย่อม (SME)
- นักบัญชี และผู้ที่ทำหน้าที่จัดการด้านการจัดทำบัญชีในธุรกิจขนาดย่อม (SME)

หัวข้อฝึกอบรม

Module 1 การจัดทำบัญชีชุดเดียว จำนวน 6 ชั่วโมง
1.1 หลักการ ที่มา และแนวคิดเกี่ยวข้องกับการทำบัญชีชุดเดียว
1.2 เงื่อนไข และ เอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำบัญชีชุดเดียว
1.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับ จากนโยบายสนับสนุนการทำบัญชีชุดเดียวจากภาครัฐ
1.4 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
1.5 การปรับบัญชีชุดเดียว
1.6 สรุปและตอบข้อซักถาม

Module 2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 6 ชั่วโมง
2.1 การวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายได้
- รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
- วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน
- วางแผนภาษีเกี่ยวกับรายการที่ทางบัญชียังไม่ถือเป็นรายได้แต่ด้านภาษีมองว่ารายได้เกิดขึ้นแล้ว
2.2 การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย
- รายจ่ายที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
- การวางแผนรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือ หนี้สูญ
- การวางแผนเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้และสรรพากรยอมรับ
- การวิเคราะห์และวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม
2.3 การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.4  ปัญหาด้านรายได้
- การรับรู้รายได้ที่เจ้าหนี้ไม่เรียกเก็บ
- เงินได้ที่ได้รับยกเว้น
- รายได้ข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
- การแยกรายการรายได้แบบ ภ.ง.ด.50

2.5 ปัญหาด้านรายจ่าย
- การจำหน่ายหนี้สูญ
- ค่าเสื่อมราคา
- การออกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับเงิน
- รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
2.6 ปัญหาการยื่นแบบและการชำระภาษี
2.7 Update และข้อหารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ    ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย 
- กรณีตัวอย่าง
- Workshop
การผ่านการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 10,500 บาท   ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail :    conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.