Announcement

การ Register อบรม Open Enrollment Program จัดโดยคณะพาณิชยศสาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์เท่านั้นค่ะ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านสูญหาย จึงขอแนะนำให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง หากท่านต้่องลงทะเบียนให้กับผู้เข้าอบรมหลายท่าน กรุณา Logout ออกจากระบบก่อน เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำกับคนแรก หากมีปัญหา ให้แจ้งทาง email มาที่ conc@tbs.tu.ac.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 022249734

การสำรองที่นั่งงานเสวนา CONC Thammasat Forum ซึ่งเป็นงานเสวนาฟรี จัดโดยคณะพาณิชยศสาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับลงทะเบียนสำรองที่นั่งทางเว็บไซต์เท่านั้นค่ะ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านสูญหาย จึงขอแนะนำให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง หากท่านใดประสงค์จะยกเลิกกการจอง ให้แจ้งทาง email มาที่ conc@tbs.tu.ac.th เมื่อที่นั่งเต็มท่านจะไม่สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อีก ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน้างานค่ะ

Edua
Edua