[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Finance & Accounting

offline course หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 25 จำนวนเงิน 19,500 บาท

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Tuesday, 06.08.2024 - Thursday, 15.08.2024
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
ระยะเวลาอบรม : 24 ชั่วโมง

รับชำระค่าธรรมเนียม

*


✨ "ธุรกิจแข่งขันได้ด้วยการเรียนรู้การวิเคราะห์งบการเงิน" ✨


หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ

แนวโน้มการลงทุนในปัจจุบันได้พัฒนาไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารกิจการ งบการเงินมักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงิน ข้อจำกัดในการใช้จะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเตรียมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมให้กิจการแข่งขันทางการตลาดได้ทุกรูปแบบ   และนำประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างรอบด้าน ได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบ การเงินรวมถึงปัจจัยต่างๆ ในเชิงพื้นฐานที่มีผลกระทบ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และทราบถึงความสำคัญความจำเป็น และประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตัดสินใจบริหารกิจการ ด้วยการวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 24 ชั่วโมง

1.  งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
2.  การอ่านและวิเคราะห์งบฐานะการเงิน (งบดุล) ในมุมมองด้านการจัดการ
3.  การอ่านและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนในมุมมองด้านการจัดการ
4.   การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดเบื้องต้น
5.   การวิเคราะห์งบการเงินด้วยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง
6.   การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
    - อัตราส่วนสภาพคล่อง
    - อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
    - อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
    - อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
7.   การวิเคราะห์ด้วยระบบดูปองต์
8.   หลักการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดแบบองค์รวม
    - คุณภาพของกระแสเงินสด
    - ระดับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด
    - การจ่ายลงทุนเพื่ออนาคตของกิจการ
    - การจัดการเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของกิจการ
9.   การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
10. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มศักยภาพตัวเอง และความชาญฉลาดทางการบริหารการเงิน

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- การบรรยาย
- Workshop

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช  มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 6, 7, 13 และ 15 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียม 19,500.- บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

ภาพกิจกรรมการอบรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...