Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตรสุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 23 จำนวนเงิน 10,500 บาท

Saturday, 25.11.2023 - Sunday, 26.11.2023
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
 

 

*


หลักสูตรสุดยอดชั้นเชิงการเจรจา  (Excellent Negotiation)

การเจรจาต่อรองถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ไม่สามารถหนีการเจราจาต่อรองพ้น การเจรจาต่อรองจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันคนมีความหลากหลายและความต้องการที่แตกต่างกัน และคนเหล่านี้จะใช้การเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือในการหาจุดสมดุลที่แต่ละฝ่ายพึงพอใจ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชน, รัฐบาล, ครอบครัว หรือคนทั่วไปต่างตัดสินใจ โดยผ่านขั้นตอนของการเจรจาต่อรองทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อหลักการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิผลทันทีหลังจบการฝึกอบรม
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

หัวข้อการอบรม

  • ผลการเจรจา : วิธีแก้ไขข้อขัดแย้ง
  • ความสำคัญ ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง
  • องค์ประกอบของนักเจรจา
  • หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย
  • กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา
  • ศิลปะการเจรจาต่อรอง
  • ข้อควรพึงระวังในการเจรจา
  • Role play / Workshop

วิทยากร

อ.พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ
ประธานที่ปรึกษาชมรมบัวหลวง SME

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

- พนักงาน และผู้บริหาร ทุกฝ่าย ฝ่ายขาย การตลาด ฝ่ายบริการ จัดซื้อ ติดตามหนี้ กฎหมาย
- ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองกับลูกค้า ระดับบุคคลหรือองค์กร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

• คนละ 10,500 บาท

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม

อบรมวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 (2 วัน) 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510  (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)    
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4510       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.