Core Courses
Core Courses : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะยาว)
Short Courses
Short Courses : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น)
In-House Training
In-House Training : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ภายในองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series) [HOT!!!]

CONC Calendar 28/10/2017 - 02/06/2018

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 91 เปิดอบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก*** !!!Free iPad

How to Make Your Company Financially World Class

CONC Calendar 06/12/2017 - 07/12/2017

2 Days Seminar from December 6th – 7th, 2017 (12 Hours) From 09:00Hrs. – 16:00Hrs. (Lunch break) Thammasat Business School, Thammasat University, Tha Prachan

หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing [HOT!!]

CONC Calendar 31/10/2017 - 14/11/2017

เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด : รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 31 ตุลาคม, 1, 7, 8, 14 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะพาณิชย์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

CONC Calendar 09/03/2018 - 15/06/2018

เสริมสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2561 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

CONC Calendar 17/02/2018 - 26/05/2018

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและซับซ้อน มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น : รุ่นที่ 8 อบรมระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ใน กรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success) [HOT!!]

CONC Calendar 24/03/2018 - 01/07/2018

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)***

หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive) [HOT!!!]

CONC Calendar 27/10/2017 - 26/11/2017

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม กรุงเทพฯ

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series) [HOT!]

CONC Calendar 02/12/2017 - 03/03/2018

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 46 เปิดอบรมวันที่ 2 ธันวาคม 2560 - 3 มีนาคม 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม กรุงเทพฯ

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP) [HOT!]

CONC Calendar 25/11/2017 - 24/02/2018

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 21 อบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) [HOT!!!]

CONC Calendar 02/06/2018 - 00/00/0000

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 26 เปิดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน 2561 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

หลักสูตร สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Excellence in E-Commerce Program : EEP) [HOT!]

CONC Calendar 00/00/0000 - 00/00/0000

การค้าขายออนไลน์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยเนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้นและมีราคาถูกลง ผู้คนสามารถเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากโทรศัพท์มือถือ : อบรมทุกวันวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1 [HOT!!]

CONC Calendar 05/05/2018 - 00/00/0000

หลักสูตร CISA มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร : อบรมประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning) [HOT!]

CONC Calendar 27/11/2017 - 28/11/2017

เรียนรู้การวางแผน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท : อบรมวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน [HOT!!]

CONC Calendar 27/09/2017 - 27/09/2017

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร [HOT!]

CONC Calendar 25/11/2017 - 25/11/2017

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

CONC Calendar 25/01/2018 - 26/01/2018

คอร์สอบรม การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล : อบรมวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


October 2017
SuMoTuWeThFrSa
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
    
Map :
Subscribe E-Newsletter