SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Open Enrollment Programs : (Public Training Course - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : : รุ่นที่ 42 อบรมระหว่างวันที่ 2, 3, 4, 16, 17 กุมภาพันธ์ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม ณ โรงแรม ในกรุงเทพฯ


หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : : รุ่นที่ 99 อบรมระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 31 สิงหาคม 2567 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ***ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส***


ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิทัลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Offline เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิทัลจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : : รุ่นที่ 37 อบรมวันที่ 27 มกราคม - 1 มิถุนายน 2567 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : : รุ่นที่ 54 อบรมระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 20 เมษายน 2567 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


หลักสูตร Start with Strategy: How Great Companies achieve Business Transformation in the Disruptive World [Update!]

อบรมวันที่: 23/09/2023 - 02/12/2023 [e-Certificate]

กลยุทธ์เป็นแนวคิดและเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ แม้เผชิญกับวิกฤตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ การวิเคราะห์หาโอกาสจากสภาพแวดล้อมและออกแบบกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ จะทำให้เกิดการปฏิรูปทางธุรกิจ (Business Transformation) ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสร้างคุณค่าที่มีความแตกต่างและเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้สำเร็จ : : อบรมวันที่ 23 กันยายน – 2 ธันวาคม 2566 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


หลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics [Popular!!]

อบรมวันที่: 19/08/2023 - 10/09/2023 [e-Certificate]

เรียนรู้หลักการแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล : : อบรมระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 10 กันยายน 2566 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ : : รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 8 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2566 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : : รุ่นที่ 6 เปิดอบรมวันที่ 17 มิถุนายน - 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่อบรม - โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา***


เนื้อหาครอบคลุมทุก HR Functions ในระดับกลยุทธ์ เช่น The Future of Total Rewards Strategy /Performance Management for Hybrid Work พร้อมทั้ง HR Trends ต่าง ๆ เช่น Challenges and Emerging Trends in HRM / HR Strategic Thinking ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้าน HR ในการขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์และองค์การให้พร้อมต่อการแข่งขันในปัจจุบันและเตรียมตัวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน : : รุ่นที่ 10 อบรมวันที่ 18 มีนาคม – 5 สิงหาคม 2566 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ศึกษาดูงานต่างประเทศ : ณ สาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


หลักสูตรที่เนื้อหาอัดแน่นที่สุดเพื่อให้คุณเป็นตัวจริงด้านอสังหาริมทรัพย์ รู้ลึก รู้จริง ทำได้จริง “Real Knowledge for Real Estate Business” เสริมความรู้และศักยภาพให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการ ลงลึกทุกขั้นตอน ละเอียดครบทุกประเด็น ไม่พลาดทุกเทรนด์ : : รุ่นที่ 34 อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


โครงการอบรมหลักสูตร Strategies and Innovation [Update!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000 [e-Certificate]

กลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ แม้เผชิญกับวิกฤตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนดกลยุทธ์และนวัตกรรมที่เหมาะสม จะสามารถนำองค์กรสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน : : รุ่นที่ 4 อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ