CONC Thammasat Forum

โครงการสัมมนาธนาคารออมสิน เรื่อง Marketing Strategy for SMEs (กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs)


MARKETING FEATURES : PUBLIC TRAINING MARKETING FEATURES : PUBLIC TRAINING

โครงการสัมมนาธนาคารออมสิน เรื่อง  Marketing Strategy for SMEs
(กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs)
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
จำนวน 6 ชั่วโมง
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ภาครัฐได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Strengthening of SMEs) พร้อมทั้ง การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ และยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้ขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น  ปัจจัยหลักในการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ SMEs ได้นั้น  ผู้ประกอบการ SMEs ต้องสามารถนำความรู้ทางด้านการตลาด  และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายตลาดของธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น  ดังนั้น การส่งเสริมให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs  มีความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการขยายตลาด จึงถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอีกทางหนึ่ง
 
ดังนั้นเพื่อสร้างโอกาส ความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารออมสินจึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำหลักสูตรการสัมนาเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์สำหรับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่เหมาะสมกับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.    เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
2.    เพื่อให้ผู้อบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำ Social Media  และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการประยุกต์ใช้ในกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น
3.    เพื่อให้ผู้อบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม        

จุดเด่นของการสัมมนา

เป็นการสัมมนาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-based Approach) ของนักวิชาการ  นักบริหาร   และผู้ประกอบการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้ร่วมสัมมนาและระหว่างผู้ร่วมสัมมนาด้วยกันเอง ทำให้การสัมมนาครั้งนี้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้หลากหลายมิติ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

  • เป็นเจ้าของกิจการ
  • เป็นผู้บริหารในองค์กร
* เงื่อนไขการสมัคร
 
1 บริษัท สมัครได้ 2 ที่นั่ง หลังจากสมัคร 1 วัน จะมีการยืนยันกลับจากศูนย์ให้คำปรึกษาฯ

หัวข้อการสัมมนา

1. กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs  (Marketing Strategy for SMEs) (2 ชั่วโมง)
2. ประสบการณ์และความสำเร็จ : ธุรกิจค้าปลีก (Experience Sharing : Retail for SMEs) (2 ชั่วโมง)
3. โลกเปลี่ยนการบริหารเปลี่ยนในยุคดิจิตอล (Management in  Digital Society)(2 ชั่วโมง)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารมืออาชีพระดับชาติ และเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียง และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มาร่วมสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับประโยชน์สูงสุด

ระยะเวลาการสัมมนา  

วันศุกร์ที่ 10  ตุลาคม 2557  รวม 6 ชั่วโมง

สถานที่สัมมนา

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

กำหนดการ

โครงการสัมมนาธนาคารออมสิน เรื่อง  Marketing Strategy for SMEs(กลยทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs)
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 
08.00 – 08.30น.          ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.          พิธีเปิดการสัมมนา
                                        โดย       ผู้บริหาร ธนาคารออมสิน
09.00 - 09.30 น.           รับประทานอาหารว่าง
09.30 – 11.30 น.          กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs  (Marketing Strategy for SMEs)
                                    โดย      อาจารย์วิทยา  จารุพงศ์โสภณ
                                                อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.30 – 12.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.30 น.          ประสบการณ์และความสำเร็จ : ธุรกิจค้าปลีก (Experience Sharing : Retail for SMEs)
                                    โดย      คุณนริศ  ธรรมเกื้อกูล
                                                รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการกรุงเทพและปริมณฑล1
                                                บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)
                                                รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. รีเทลลิงค์  จำกัด
14.30 -15.00 น.            รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.00 น.          โลกเปลี่ยนการบริหารเปลี่ยนในยุคดิจิตอล (Management in  Digital Society)
                                    โดย      คุณภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ
                                                กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com
17.00 น.                       จับสลากแจกของรางวัลผู้เข้าร่วมสัมมนาEdua
Edua