[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 6,900 บาท

Saturday, 17.08.2024 - Saturday, 17.08.2024
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 30 คน

*


หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานให้มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ด้วยการเลือกทำให้ความเสี่ยงน้อยลง หรือหลีกเลี่ยงการเผชิญกับความเสี่ยงบางประการ โดยการแก้ไขขั้นตอนการทำงานหรือการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงมีการควบคุมและมีการจัดการที่เหมาะสม ดังนั้นการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กรท่ามกลางความผันผวนและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม องค์กรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับแนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจได้ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตลอดจนสามารถนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนรับมือได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของความเสี่ยง ความสำคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนำประสบการณ์จริงมาใช้ในการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถรับมือและบริหารจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ในองค์กรภาคเอกชน
2. ผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
3. บุคลากรภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจในการบริหารความเสี่ยง

หัวข้อการอบรม จำนวน 6 ชั่วโมง 

- การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง (Understanding Risk)
- วัฒนธรรมความเสี่ยง และสถาปัตยกรรมความเสี่ยง
- กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
- การระบุความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 
- การประเมินความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 
- การบรรเทาความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
- การติดตามความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
- เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการความเสี่ยง (Tools and Techniques for Risk Management)
- การสร้างและการดำเนินการแผนการจัดการความเสี่ยง (Developing and Implementing Risk Management Plans)
- การสื่อสารและการบริหารความเสี่ยง (Communication and Risk Governance)
- การปรับปรุงและการพัฒนา (Continuous Improvement and Development)
วิธีการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- บรรยาย
- Case Study
- Discussion

วิทยากร

รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

 อบรมวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567
 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  6,900 บาท   ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับชำระค่าธรรมเนียม  

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...