Open Enrollment Programs
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)
Customized Training
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ภายในองค์กร (In-House Training)
Consulting Service
ให้คำปรึกษาด้าน บริหาร กลยุทธ์องค์การ ธุรกิจ ทั้งภาครัฐ เอกชน

โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA # 84 : (Entrepreneurial Manager Series) [HOT!!]

between 2015-07-25 to 2016-02-06

หลักสูตร Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : อบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ CZECH REPUBLIC*** !!!Free iPad Air

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) # 23 [HOT!]

between 2015-08-15 to 2016-01-17

หลักสูตร Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : อบรมระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2558 - 24 มกราคม 2559 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

โครงการพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program # 37 (MCP - Excellence Series) [HOT!!]

between 2015-07-04 to 2015-09-26

หลักสูตร MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : อบรมระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 26 กันยายน 2558 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ รุ่นที่ 4 (Digital Marketing Certificate Program) [HOT!]

between 2015-07-18 to 2015-09-20

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : อบรมระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2558 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร Retail Management : The Best Practices Series

between 0000-00-00 to 0000-00-00

หลักสูตรนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์การเรียนรู้ M academy และศูนย์ให้คำปรึกษาฯ CONC Thammasat โดยเน้นแนวความคิด กลยุทธ์ การบริหารจัดการงานค้าปลีกต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน : อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ M academy ชั้น 6 บิ๊กซี ราชดำริ กรุงเทพฯ

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการด้านการตลาดรุ่นที่ 3 (Marketing Director :Experience Sharing) [HOT!]

between 2015-07-18 to 2015-11-21

เน้นพัฒนานักการตลาดให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพรียบพร้อมตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถเป็นผู้อำนวยการด้านการตลาดที่ดี : อบรมระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ***ศึกษาดูงาน ที่ประเทศรัสเซีย***

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

between 2015-09-17 to 2015-09-17

เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรมวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รุ่นที่ 7 (Human Resources & Organizational Development - HR&OD)

between 2015-06-13 to 2015-09-12

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ สำหรับผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารองค์การเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้มีความสามารถและมีศักยภาพอย่างยั่งยืน : อบรมระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน # 17 (Finance for Non-financial Executive)

between 2015-09-04 to 2015-10-03

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : อบรมระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 3 ตุลาคม 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร Certificate Program in Strategies and Innovation Creation

between 2015-07-04 to 2015-10-24

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : อบรมระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมัน***

หลักสูตรการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 6 (Digital Marketing) [HOT!]

between 2015-06-20 to 2015-06-20

เรียนรู้ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคการตลาด 3.0 เครื่องมือทาง E - Marketing ที่สำคัญและการนำมาใช้งานให้ได้ผล แนวโน้มเครื่องมือทาง E - Marketing ในอนาคต โอกาสและช่องว่างทางการตลาด E-Marketing กรณีตัวอย่างการใช้ E-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ : อบรมวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 8 (Entrepreneurial Finance) [HOT!]

between 2015-07-03 to 2015-07-04

ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินสด : อบรมระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตรสุดยอดชั้นเชิงการเจรจา รุ่นที่ 5 (Excellent Negotiation)

between 2015-08-08 to 2015-08-09

เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : อบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 8 - อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6 (Effective Presentation Technique)

between 2015-09-09 to 2015-09-10

เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ : อบรมระหว่างวันพุธที่ 9 - พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตรกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Introduction to Business Law) รุ่นที่ 3

between 2015-06-03 to 2015-06-03

เรียนรู้ ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ เช็คและกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้บริหาร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : อบรมวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย [HOT!]

between 2015-06-27 to 2015-06-28

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : อบรมวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร การนำเกณฑ์ TQA ไปใช้...ส่งผลให้องค์กรยั่งยืน

between 2015-07-04 to 2015-07-05

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้สมัครหรือองค์กรต่างๆ ในการนำเกณฑ์ TQA ไปใช้เพื่อบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร ผู้ปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการ : อบรมวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร งบกระแสเงินสด : อ่านปัจจุบันเห็นอนาคต [HOT!]

between 2015-07-09 to 2015-07-09

หลักสูตร ''งบกระแสเงินสด : อ่านปัจจุบันเห็นอนาคต'' เน้นให้ผู้ประการหรือผู้ทำงานด้านบัญชี สามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องทันเวลา : อบรมวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร การสร้างและตัววัดมูลค่าการเงิน

between 2015-06-11 to 2015-06-11

เน้นให้ผู้อบรมสามารถสร้างกลยุทธ์รวมและกำหนดเป้าหมาย จากมูลค่าที่คำนวณได้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในการจัดการแผนปฏิบัติงาน : อบรมวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร รุ่นที่ 2

between 2015-07-18 to 2015-07-18

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)

between 2015-06-12 to 2015-06-12

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร Service Excellence

between 2015-06-05 to 2015-06-05

เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : อบรมวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

May 2015
SuMoTuWeThFrSa
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

 More Events Calendar 


CONC Thammasat

  SUBSCRIBE E-NEWSLETTER
  Please fill out your e-mail address below to receive our newsletter