Core Courses
Core Courses : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะยาว)
Short Courses
Short Courses : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น)
In-House Training
In-House Training : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ภายในองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series) [HOT!!]

CONC Calendar 28/10/2017 - 02/06/2018

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 91 เปิดอบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก*** !!!Free iPad

หลักสูตร สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Excellence in E-Commerce Program : EEP)

CONC Calendar 00/00/0000 - 00/00/0000

การค้าขายออนไลน์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยเนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้นและมีราคาถูกลง ผู้คนสามารถเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากโทรศัพท์มือถือ : อบรมทุกวันวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร Strategies and Innovation Creation [HOT!]

CONC Calendar 01/09/2017 - 26/01/2018

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 - 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)***

หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing

CONC Calendar 12/09/2017 - 28/09/2017

เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด : รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 12, 14, 19, 21, 28 กันยายน 2560 ณ คณะพาณิชย์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive) [HOT!!]

CONC Calendar 27/10/2017 - 25/11/2017

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2560 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series) [HOT!!]

CONC Calendar 02/09/2017 - 25/11/2017

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 45 เปิดอบรมวันที่ 2 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP) [HOT!!!]

CONC Calendar 09/09/2017 - 16/12/2017

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 19 อบรมวันที่ 9 กันยายน - 16 ธันวาคม 2560 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) [HOT!!!]

CONC Calendar 02/06/2018 - 00/00/0000

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 26 เปิดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน 2561 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1 [HOT!!]

CONC Calendar 00/00/0000 - 00/00/0000

หลักสูตร CISA มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร : อบรมวันที่ 22 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning) [HOT!!]

CONC Calendar 00/00/0000 - 00/00/0000

เรียนรู้การวางแผน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท : อบรมประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน [HOT!]

CONC Calendar 27/09/2017 - 27/09/2017

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique) [HOT!!]

CONC Calendar 12/09/2017 - 13/09/2017

เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ : รุ่นที่ 8 อบรมวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร [HOT!!]

CONC Calendar 14/10/2017 - 14/10/2017

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

CONC Thammasat Forum ''How to Make Your Company Financially World Class''

Date: 24 August 2017 Time: 06.00PM- 08.00PM Location: Room F310 - 60th Thammasat Building

CONC Thammasat Forum ''เศรษฐกิจไทย ทางออกจากกับดัก''

วิทยากร : คุณบรรยง พงษ์พานิช บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้อง F310 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ.ท่าพระจันทร์


August 2017
SuMoTuWeThFrSa
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30
31
  
Map :
Subscribe E-Newsletter