Open Enrollment Programs
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)
Customized Training
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ภายในองค์กร (In-House Training)
Consulting Service
ให้คำปรึกษาด้าน บริหาร กลยุทธ์องค์การ ธุรกิจ ทั้งภาครัฐ เอกชน

โครงการอบรมหลักสูตร Digital Marketing For Decision Making (Advance) [NEW!]

training duration :2015-11-21 to 2016-02-20

เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางและสูง ร่วมถึงผู้ที่ต้องการตัดสินใจ ด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สามารถนำรายงานจาก Google analytics และ Facebook insight มาใช้ใน การวิเคราะห์หลายด้าน เช่น กระแส ความนิยม กลุ่มลูกค้า : อบรมระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program) [HOT!!]

training duration :2015-11-14 to 2016-02-06

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 6 อบรมระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series) [HOT!!]

training duration :2015-10-10 to 2016-01-16

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 38 เปิดอบรมวันที่ 10 ตุลาคม 2558 - 16 มกราคม 2559 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series) [HOT!!!]

training duration :2015-11-07 to 2016-06-04

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 85 เปิดอบรมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 - 4 มิถุนายน 2559 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ Germany - Austria ; Red Bull *** !!!Free iPad Air

โครงการอบรมหลักสูตร Certificate Program in Strategies and Innovation Creation [NEW!]

training duration :2016-07-02 to 2016-10-08

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : อบรมระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)***

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow) [NEW!]

training duration :2016-03-05 to 2016-06-04

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและซับซ้อน มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น : รุ่นที่ 6 อบรมระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 4 มิถุนายน 2559 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศ สาธารณรัฐเช็ก และ ออสเตรีย ***

โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP) [NEW!]

training duration :2016-05-07 to 2016-07-16

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 2 เปิดอบรมวันที่ 7 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่อบรม - โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา***

โครงการอบรมหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1 [NEW!]

training duration :2016-02-06 to 2016-03-26

หลักสูตร CISA มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร : อบรมประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive) [NEW!]

training duration :2016-02-26 to 2016-03-26

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 18 อบรมระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2559 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) [HOT!]

training duration :2015-11-28 to 2015-11-28

เรียนรู้ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคการตลาด 3.0 เครื่องมือทาง E - Marketing ที่สำคัญและการนำมาใช้งานให้ได้ผล แนวโน้มเครื่องมือทาง E - Marketing ในอนาคต โอกาสและช่องว่างทางการตลาด E-Marketing กรณีตัวอย่างการใช้ E-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ : รุ่นที่ 7 อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement) [NEW!]

training duration :2015-12-16 to 2015-12-16

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร Balanced Scorecard [NEW!]

training duration :2015-11-09 to 2015-11-09

เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard : รุ่นที่ 5 อบรมวันจันทร์ที่ 9 พฤศิจกายน 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร Service Excellence [HOT!]

training duration :2015-10-09 to 2015-10-09

เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : รุ่นที่ 2 อบรมวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ [HOT!]

training duration :2015-10-16 to 2015-10-17

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม : อบรมระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารกระแสเงินสดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน [NEW!]

training duration :2015-10-19 to 2015-10-19

เรียนรู้การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ความหมายและความสำคัญของสภาพคล่อง และสามารถมองเห็น สถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของกิจการได้ รับรองผลเมื่อจบหลักสูตร คุณจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานจริง ในเรื่องการวางแผนและการบริหารงานกระแส เงินสดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน : อบรมวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน [HOT!]

training duration :2015-11-21 to 2015-11-21

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย [NEW!]

training duration :2015-11-28 to 2015-11-29

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) [NEW!]

training duration :2015-11-06 to 2015-11-07

ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินสด : อบรมระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร การนำเกณฑ์ TQA ไปใช้...ส่งผลให้องค์กรยั่งยืน [NEW!]

training duration :0000-00-00 to 0000-00-00

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้สมัครหรือองค์กรต่างๆ ในการนำเกณฑ์ TQA ไปใช้เพื่อบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร ผู้ปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการ : อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management) [HOT!!]

training duration :2015-10-13 to 2015-10-13

เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรมวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

October 2015
SuMoTuWeThFrSa
    
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 More Events Calendar 

SUBSCRIBE E-NEWSLETTER
Please fill out your e-mail address below
to receive our newsletter