Open Enrollment Programs
Core Courses : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะยาว)
Customized Training
Short Courses : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น)
Consulting Service
In-House Training : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ภายในองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series) [HOT!!]

CONC Calendar 15/07/2017 - 17/02/2018

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 90 เปิดอบรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์ก สวีเดน และนอร์เวย์*** !!!Free iPad

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success) [HOT!!]

CONC Calendar 00/00/0000 - 00/00/0000

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)***

หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP) [HOT!]

CONC Calendar 24/06/2017 - 16/09/2017

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 3 เปิดอบรมวันที่ 24 มิถุนายน - 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่อบรม - โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา***

หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive) [HOT!]

CONC Calendar 14/07/2017 - 26/08/2017

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2560 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series) [HOT!!]

CONC Calendar 03/06/2017 - 26/08/2017

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 44 เปิดอบรมวันที่ 3 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP) [HOT!]

CONC Calendar 01/07/2017 - 14/10/2017

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 17 อบรมวันที่ 1 กรกฎาคม - 14 ตุลาคม 2560 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

หลักสูตร เพิ่มยอดขาย ขยายธุรกิจ ด้วย Facebook Ads

CONC Calendar 15/07/2017 - 05/08/2017

เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด : รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 15, 16, 22, 23 กรกฎาคม และ 5 สิงหาคม 2560 ณ คณะพาณิชย์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) [HOT!!]

CONC Calendar 02/06/2018 - 00/00/0000

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 26 เปิดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน 2561 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow) [HOT!!]

CONC Calendar 00/00/0000 - 00/00/0000

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและซับซ้อน มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น : รุ่นที่ 7 อบรมระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 27 พฤษภาคม 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1 [HOT!]

CONC Calendar 22/07/2017 - 03/09/2017

หลักสูตร CISA มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร : อบรมวันที่ 22 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur) [HOT!!]

CONC Calendar 00/00/0000 - 00/00/0000

เสริมสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ : อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2560 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศอิตาลี***

หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

CONC Calendar 27/09/2017 - 27/09/2017

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique)

CONC Calendar 12/09/2017 - 13/09/2017

เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ : รุ่นที่ 8 อบรมวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร Service Excellence [HOT!!]

CONC Calendar 26/05/2017 - 26/05/2017

เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : อบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร Strategies and Innovation Creation

CONC Calendar 01/09/2017 - 01/09/2017

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 - 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)***

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร [HOT!]

CONC Calendar 03/06/2017 - 03/06/2017

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

หลักสูตรที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้จริง : อบรม วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 205 ชั้น 2 คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์


May 2017
SuMoTuWeThFrSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
   
Map :
Subscribe E-Newsletter