Open Enrollment Programs
Core Courses : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะยาว)
Customized Training
Short Courses : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น)
Consulting Service
In-House Training : หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ภายในองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน

โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)

training duration :2017-01-07 to 2017-09-02

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 89 อบรมวันที่ 7 มกราคม - 2 กันยายน 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงาน ที่ประเทศเยอรมัน *** !!!Free iPad

โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP) [HOT!!]

training duration :2016-10-08 to 2017-01-21

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่น 13 อบรม 8 ต.ค. - 21 ม.ค. 60 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series) [HOT!!!]

training duration :2016-11-19 to 2017-03-11

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 42 เปิดอบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 - 11 มีนาคม 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) [HOT!!]

training duration :2017-04-01 to 0000-00-00

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 25 เปิดอบรมประมาณเดือนเมษายน 2560 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

training duration :2017-02-18 to 2017-05-20

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและซับซ้อน มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น : รุ่นที่ 7 อบรมระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***

โครงการอบรมหลักสูตร Strategies and Innovation Creation

training duration :2017-03-11 to 2017-06-17

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)***

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)

training duration :2017-04-29 to 2017-07-01

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)***

โครงการอบรมหลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive) [HOT!!!]

training duration :2016-10-28 to 2016-11-26

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2559 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร [HOT!]

training duration :2016-09-25 to 2016-09-25

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Introduction to Business Law) [HOT!!]

training duration :2016-10-03 to 2016-10-03

เรียนรู้ ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ เช็คและกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้บริหาร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : อบรมวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร Service Excellence [HOT!!]

training duration :2016-10-07 to 2016-10-07

เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management) [HOT!!]

training duration :2016-10-11 to 2016-10-11

เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

September 2016
SuMoTuWeThFrSa
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
 

➤ More Events Calendar

SUBSCRIBE E-NEWSLETTER
Please fill out your e-mail address below
to receive our newsletter