Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique)

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

 • • รุ่นที่ 9 จำนวนเงิน 8,500 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัครแล้ว!!! ]

 จำนวนรับสมัคร : 0 คน

   


 

        ความสำเร็จของผู้ที่อยู่ในโลกอาชีพที่มีการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จให้กับตนเองของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระดับบังคับบัญชาในองค์กรถูกกำหนดไว้มี

        1. PROFESSIONAL        2. PRESENTATION       4. PERSONALITY        4. POLITICS
 

        จากแนวทางดังกล่าวข้างต้นรูปแบบการบริหารหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้กับความสำเร็จของบุคคลต่างๆ ในองค์กรคือ PRESENTATION  การนำเสนอ (PRESENTATION) เป็นหัวใจในการขายความคิดแก่ผู้ฟังลดความแตกต่างระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง สามารถขจัดข้อโต้แย้งจากผู้ฟังและเป็นการช่วยการตัดสินใจของผู้ฟังในเวลาที่จำกัดส่วนสำคัญดังกล่าวต้องอาศัยทักษะในการเตรียมตัวของผู้นำเสนอทั้งด้านการจัดเตรียมข้อมูล (DATA PREPARATION)  การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (OBJECTIVE SETTINGการจัดระบบข้อความเพื่อการนำเสนอ หรือ จัดทำโครงเรื่อง (MATERIAL SETTING ) มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง(AUDIENCE ANALYSIS) และการจัดเตรียมเอกสารและสื่อ (HAND OUT & VISUAL AIDS PREPARATION) เพื่อช่วยในการนำเสนอ รวมถึงการใช้ทักษะในการสื่อความหมายให้เหมาะสมกับผู้ฟังประกอบด้วยน้ำเสียง สายตา การใช้คำพูด บุคลิกภาพทักษะในการนำเสนอที่มีความชำนาญต้องอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตามกอปรกับการปรับปรุงบุคลิกภาพในการนำเสนอ เพื่อสร้างความมั่นใจในการแสดงออกแนวทางดังกล่าวย่อมเป็นเป้าหมายสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องนำเสนอแผนงาน นำเสนอรายงาน การเข้าร่วมประชุมซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้ฟังทั้งภายในและภายนอกองค์กรของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆรวมทั้งผู้ที่จะเป็นผู้สอนงานหรือเป็นวิทยากร ซึ่งจะสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้ถ่ายทอดและจะส่งผลในการสร้างความสำเร็จให้กับบุคคลนั้นๆ รวมถึงองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

วัตถุประสงค์

       

 1. เพื่อที่จะได้รู้จักการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ
 2. เพื่อให้เข้าใจขบวนการสังเกตและปรับแนวทางการนำเสนอ ด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้สามารถจัดลำดับความคิดเห็น และขบวนการนำเสนอ อย่างมีขั้นตอน  และเข้าใจง่าย 
 4. เพื่อให้สามารถจัดลำดับข้อมูลได้สมบูรณ์ พร้อมเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ 
 5. เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจในการแสดงออก และเป็นแบบอย่างนำเสนอต่อผู้ฟัง  
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ รูปแบบพื้นฐานการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การโน้มน้าว การนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ การนำเสนอเพื่อขออนุมัติ และการเป็นผู้สอนงาน

 

หัวข้อการอบรม
 •  ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอ
 • การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การนำเสนอ
 • การจัดเตรียมขั้นตอนการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง
 • เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง
 • การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ
 • กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ
 • การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง
 • การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ
วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ ธาราภรณ์ศิลป์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร-เอ็ม.ไอ.ที. จำกัด
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

        พนักงานการตลาด พนักงานขาย ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนองาน
 
 
การผ่านการอบรม
 
       ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม

• คนละ 8,500 บาท

 ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

  * ผู้เข้าอบรมกรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับการฝึกปฏิบัติ

 
กำหนดการอบรม


รุ่นที่ 9  อบรมระหว่างวันอังคารที่ 12 - พุธที่  13 กันยายน 2560 

เวลา 09.00 - 16.00 น.
 

สถานที่อบรม
 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

Mobile  :      09-1119-4505   (ติดต่อ คุณอริสา)
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

 

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  { Upcoming Short Courses }{ Core Courses }


All Programs...