Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร Leading with Questions: การเป็นผู้นำด้วยคำถามที่ทรงพลัง

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 49,000 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักสูตร Leading with Questions: การเป็นผู้นำด้วยคำถามที่ทรงพลัง

ภาพรวมของหลักสูตร

        องค์กรในปัจจุบัน “ผู้นำ” เป็นบุคคลสำคัญที่รับบทบาทในการวางแผนและผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ หากต้องการจะพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาให้ทีมงานและทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร มีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา และพร้อมกับการเผชิญหน้ากับการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้น
        การตั้งคำถามเป็นกระบวนการที่ช่วยในการค้นพบคำตอบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร กระบวนการตั้งคำถามจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หากผู้นำได้รับการฝึกฝนและสามารถใช้คำถามที่ทรงพลัง จะทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ มีความภาคภูมิใจ และมีพลังในการทำงานที่ท้าทายต่อไปได้ หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำเพื่อที่จะสามารถตั้งคำถามที่ทรงพลังได้ โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่สำคัญประกอบไปด้วยทักษะการฟัง(Listening Skills) ทักษะการคิด(Thinking Skill) และการตั้งคำถาม(Questioning Skill) การให้เสียงสะท้อน(Giving Feedback) และการทบทวนสะท้อนคิดของตนเอง (Self-Reflection)

กระบวนการเรียนรู้

        ในหลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านประสบการณ์ตรง (Participative and Experienced Based Learning) ผู้เข้าร่วมจะมีส่วนในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความรู้ร่วมกัน (Knowledge sharing and creation among participants) เป็นหลักโดยที่ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ได้เป็นผู้มอบหรือให้ความรู้เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตร จะประกอบไปด้วย

  • การบรรยาย (ร้อยละ10)     การฝึกปฏิบัติ (ร้อยละ 30) 
  • การสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน (ร้อยละ 30)   การให้เสียงสะท้อนระหว่างผู้เข้าร่วม (ร้อยละ 20) 
  • การถามตอบ (ร้อยละ10)

ระยะเวลาของหลักสูตร

        ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 3 วัน โดยเป็นการแนะนำและฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้เกิดการตั้งคำถามที่ทรงพลัง รวมทั้งฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มด้วย Action Learning

ระหว่างวันที่ 29, 30, 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

  • ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม การให้คำปรึกษา
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการดูแลและพัฒนาระบบการพัฒนาพนักงาน
  • หัวหน้างานที่ต้องการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (Mentor)
  • ผู้ที่สนใจอยากพัฒนาตนเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน
  • รับสมัครจำนวน 24 ท่านต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน

- ชำระเมื่อยืนยันการลงทะเบียน จำนวน 49,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนรวม อาหารว่าง/อาหารกลางวันระหว่างการอบรม

ออกแบบหลักสูตรและนำกระบวนการเรียนรู้ โดย 

ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล และ ทีมงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Certified Action Learning Coach by WIAL International, USA.
ที่ปรึกษาและโค้ช(Coach) ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4502 (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th 

Click To Call : 09 1119 4502 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development   อื่นๆ  
Upcoming Short CoursesCore Courses


All Programs...