หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

   
   
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ จำนวนเงิน 170,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
   ๐ จำนวนเงิน 70,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)
[ ปิดรับสมัครแล้ว!!! ,กรุณา LOGIN เพื่อทำรายการ...]

 จำนวนรับสมัคร : 0 คน

 

 

 

          ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมสร้างฐานะด้วยการสร้างธุรกิจขึ้นมา (Startup) แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ดังหวัง ผู้ประกอบการควรมีความรู้และมีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการเริ่มธุรกิจใหม่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจที่ตนสนใจได้มากขึ้น

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรในการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขึ้น

 

วัตถุประสงค์


โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ
4. เพื่อให้เข้าใจในลักษณะที่สำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อจะได้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ดียิ่งขี้น

 

เนื้อหาวิชารวม 89 ชั่วโมง ประกอบดัวย
 
ภาควิชาการ
รายละเอียดวิชา รวม   69  ชั่วโมง
 1. การสร้างธุรกิจต้นแบบ
 2. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
 3. แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 4. การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
 5. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
  • Market Feasibility
  • Operation Feasibility
 6. การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
 7. การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
 8. การบริหารการเงิน
  • Financial Analysis
  • Financial Feasibility
 9. ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • การบริหารธุรกิจครอบครัว
  • การเป็นผู้ประกอบการในองค์การ
  • การบริหารธุรกิจที่กำลังเติบโต
 10. การพัฒนาทีมงาน
 11. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์

ภาคทันศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประเทศอิตาลี   20  ชั่วโมง

 

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการฯ นี้เหมาะกับ
1. ผู้ที่สนใจจะสร้างธุรกิจ (Startup) ของตนเอง
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการจะขยายธุรกิจออกไป
3. ผู้บริหารที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อการเจริญเติบโตของหน่วยงาน
4. ผู้สนใจในแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ

 

วิธีการฝึกอบรม
 
        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่ในประเทศ  และทัศนศึกษาต่างประเทศ
 
วิทยากร
        
          ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 23 มิถุนายน 2560
อบรมทุกวันศุกร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.
*** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ต่างประเทศ (ประเทศอิตาลี) วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2560 ***
 
สถานที่อบรม
 • ***ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ***
 • โรงแรมในต่างจังหวัด  2 วัน 1 คืน
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 • Module ที่ 1 จำนวน 69 ชั่วโมง  ไม่รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
   ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 70,000  บาท  ซึ่งรวมถึง
  - เอกสารประกอบการบรรยาย
  - ค่ากระเป๋าเอกสาร
  - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
  - ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด
 • Module ที่ 2   จำนวน 89 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
  ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ  170,000 บาท  ซึ่งรวมถึง
  - เอกสารประกอบการบรรยาย
  - ค่ากระเป๋าเอกสาร
  - อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
  - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมที่ต่างจังหวัด
  - ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานประเทศอิตาลี
  (ค่าเดินทางชั้นประหยัดและค่าที่พักคู่)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


12027

{ Upcoming Core Courses }

• หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  
• หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  • หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  
• หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


{ Short Courses }


All Programs...