Home : Open Enrollment Program » Marketing Features

หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 11 จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 0 คน

   
Related Programs :

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)


        การตลาดกับการเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน นักการตลาดจึงต้องฉับไวและเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคนยุคใหม่นั้น "เทคโนโลยี" นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การหยุดติดตามเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจทำให้ท่านเป็นนักการตลาด "ตกยุค" ไปได้อย่างง่ายดาย

        ด้วยเหตุนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดหลักสูตรอบรม "การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)" ขึ้น เพื่อให้นักการตลาดได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยสร้างการตลาดแบบออนไลน์ โดยเชื่อว่าการที่จะนำไปใช้ให้ได้ผลนั้นต้องเรียนรู้จากนักปฏิบัติจริงจากธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงเข้าใจในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปใช้ให้ได้ผล  อย่านิ่งเฉยที่จะเรียนรู้ เพราะทุกนาทีเทคโนโลยีเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลูกค้า และคู่แข่ง เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน นักการตลาดจึงควรติดตามให้ทัน เข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง และเอาชนะเทคโนโลยีให้ได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ด้านทฤษฎีและการถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน Digital Marketing ให้กับผู้เรียน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือองค์กรต่อไป

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ในด้านของความสำเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรมการตลาดดิจิตอล

หัวข้อการอบรม

- ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค

- เครื่องมือทาง E - Marketing ที่สำคัญและการนำมาใช้งานให้ได้ผล

- แนวโน้มเครื่องมือทาง E - Marketing ในอนาคต

- โอกาสและช่องว่างทางการตลาด E-Marketing

- กรณีตัวอย่างการใช้ E-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ

- ถาม-ตอบ สรุปประเด็น

วิทยากร

วิทยากรชั้นนำ ผู้บริหารด้านการตลาดดิจิตอล จากหน่วยงานภาคเอกชน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

1. นักการตลาด ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2. ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์

3. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ / SMEs
 

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

คนละ  5,500 บาท

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 11 อบรมวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4505   (ติดต่อ คุณอริสา)
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

Messenger Line@ CONC Thammasat   : 026132247, 022264508 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Short CoursesCore Courses


All Programs...