Home : Open Enrollment Program » Strategy Development

หลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับองค์กรและผู้ประกอบการ

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

 • • จำนวนเงิน 8,500 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

   

 

 

         การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ นำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน (High Performance Economy)

         รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จึงถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศเพื่อสร้างรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศให้มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสุนน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ นำเกณฑ์ TQA ไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการในองค์กร

         ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้สมัครหรือองค์กรต่างๆ ในการนำเกณฑ์ TQA ไปใช้เพื่อบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์ TQA
 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ที่สนใจอย่างกว้างขวาง
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรต่างๆ รวมถึงนำไปปรับปรุงองค์กรและพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ TQA อย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 12 ชั่วโมง
 • ที่มาของ TQA (Thailand Quality Award)
 • โครงร่างองค์กรของท่านสอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่
 • การออกแบบกระบวนการที่ดีด้วย ADLI
 • ผู้นำที่เก่งและดีควรมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ (Leadership) อย่างไร
 • แผนกลยุทธ์ที่ท้าทายและส่งผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder)
 • บริหารจัดการลูกค้าด้วย Voice of Customer
 • จัดเก็บ จัดการ วัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย IT เพื่อปรับปรุงงานและจัดการความรู้ระดับองค์กร
 • คนเก่ง คนดี(Talent) และผู้สืบทอด (Successor)
 • Value Chain, Innovation และ Business Continuity Management (BCM)
 • การวัดผลลัพธ์โดยใช้ LeTCI
 • กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัล TQC (Thailand Quality Class)
 • Discussion
กลุ่มเป้าหมาย
 • สำหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร ผู้ปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการ
 • องค์กร  และสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจกับเนื้อหาของเกณฑ์ TQA อย่างครอบคลุม
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ    ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
 • บรรยาย
 • Workshop/ Role Play โดยจะฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม
 • วิทยากรวิจารณ์เสนอแนะปรับปรุง
วิทยากร
 
อาจารย์ ดร. นริศ  ธรรมเกื้อกูล

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)และ บริษัทซีพีรีเทลลิงค์  จำกัด

 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 

อบรม ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ 

เวลา 09.00 – 16.00 น.

 
สถานที่อบรม
 
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม


8,500 บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์) 
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  { Upcoming Short Courses }{ Core Courses }


All Programs...