Home : Open Enrollment Programs

 
SELECT
MAJOR
SELECT
PROGRAM
 
SELECT
DATE

Open Enrollment Programs (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป)

register

หลักสูตร Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : อบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ CZECH REPUBLIC*** !!!Free iPad Air

register

หลักสูตร Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : อบรมระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2558 - 24 มกราคม 2559 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

register

หลักสูตร MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : อบรมระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 26 กันยายน 2558 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

register

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : อบรมระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2558 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

register

เน้นพัฒนานักการตลาดให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพรียบพร้อมตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถเป็นผู้อำนวยการด้านการตลาดที่ดี : อบรมระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ***ศึกษาดูงาน ที่ประเทศรัสเซีย***

register

เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรมวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

register

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ สำหรับผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารองค์การเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้มีความสามารถและมีศักยภาพอย่างยั่งยืน : อบรมระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

register

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : อบรมระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 3 ตุลาคม 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

register

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : อบรมระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมัน***

register

เรียนรู้ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคการตลาด 3.0 เครื่องมือทาง E - Marketing ที่สำคัญและการนำมาใช้งานให้ได้ผล แนวโน้มเครื่องมือทาง E - Marketing ในอนาคต โอกาสและช่องว่างทางการตลาด E-Marketing กรณีตัวอย่างการใช้ E-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ : อบรมวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

register

ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินสด : อบรมระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

register

เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : อบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 8 - อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

register

เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ : อบรมระหว่างวันพุธที่ 9 - พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

register

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : อบรมวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

register

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้สมัครหรือองค์กรต่างๆ ในการนำเกณฑ์ TQA ไปใช้เพื่อบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร ผู้ปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการ : อบรมวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

register

หลักสูตร ''งบกระแสเงินสด : อ่านปัจจุบันเห็นอนาคต'' เน้นให้ผู้ประการหรือผู้ทำงานด้านบัญชี สามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องทันเวลา : อบรมวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

register

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

register

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตร Service Excellence

between 2015-06-05 to 2015-06-05
register

เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : อบรมวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1 Pages 1