Home : Open Enrollment Programs

 
SELECT
MAJOR
SELECT
PROGRAM
 
SELECT
DATE

Open Enrollment Programs : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

  CORE COURSE  

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1 [HOT!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 04/03/2017 - 09/04/2017
register

หลักสูตร CISA มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร : อบรมวันที่ 4 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

หลักสูตร เพิ่มยอดขาย ด้วย Facebook Marketing [HOT!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 04/03/2017 - 18/03/2017
register

เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด : อบรมระหว่างวันที่ 4 - 18 มีนาคม 2560 ณ คณะพาณิชย์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

  SHORT COURSE  

หลักสูตร Balanced Scorecard

• อบรมระหว่างวันที่: 08/03/2017 - 08/03/2017
register

เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard : อบรมวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

หลักสูตร Strategies and Innovation Creation [HOT!]

• อบรมระหว่างวันที่: 11/03/2017 - 24/06/2017
register

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)***

  SHORT COURSE  

หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร. เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรจากโหงวเฮ้ง : อบรมวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur) [HOT!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 24/03/2017 - 23/06/2017
register

เสริมสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ : อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2560 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศอิตาลี***

  CORE COURSE  

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series) [HOT!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 25/03/2017 - 21/10/2017
register

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 90 เปิดอบรมวันที่ 25 มีนาคม - 21 ตุลาคม 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงาน ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม *** !!!Free iPad

  SHORT COURSE  

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้สมัครหรือองค์กรต่างๆ ในการนำเกณฑ์ TQA ไปใช้เพื่อบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร ผู้ปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการ : อบรมวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2560 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

  SHORT COURSE  

หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning) [HOT!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 27/04/2017 - 28/04/2017
register

เรียนรู้การวางแผน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท : อบรมวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)***

  SHORT COURSE  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  SHORT COURSE  

เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ : รุ่นที่ 8 อบรมวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  SHORT COURSE  

หลักสูตร Service Excellence

• อบรมระหว่างวันที่: 19/05/2017 - 19/05/2017
register

เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : อบรมวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  SHORT COURSE  

หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) [HOT!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 21/05/2017 - 21/05/2017
register

เรียนรู้ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค เครื่องมือทาง E - Marketing ที่สำคัญและการนำมาใช้งานให้ได้ผล แนวโน้มเครื่องมือทาง E - Marketing ในอนาคต โอกาสและช่องว่างทางการตลาด E-Marketing กรณีตัวอย่างการใช้ E-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ : อบรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 44 เปิดอบรมวันที่ 3 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

  SHORT COURSE  

เน้นเรียนรู้ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง : อบรมวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  SHORT COURSE  

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม : อบรมวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 16 อบรมวันที่ 10 มิถุนายน - 9 กันยายน 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  SHORT COURSE  

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร : อบรม วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 3 เปิดอบรมวันที่ 24 มิถุนายน - 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่อบรม - โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา***

  SHORT COURSE  

หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation) [HOT!]

• อบรมระหว่างวันที่: 24/06/2017 - 25/06/2017
register

เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : อบรมวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  SHORT COURSE  

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  SHORT COURSE  

หลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ [HOT!]

• อบรมระหว่างวันที่: 06/09/2017 - 06/09/2017
register

เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ : อบรมวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 26 เปิดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน 2561 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

1 Pages 1