Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร Balanced Scorecard

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 9 จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

หลักสูตร Balanced Scorecard


        การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ถือเป็นกลไกสำคัญสำหรับผู้บริหารในการรับทราบถึงการปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อหน่วยงาน ว่ามีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่เป็นที่ยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผลเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กรทำให้ทราบถึงสถานะในหลายด้านที่ต่างกันขององค์กรเพื่อสร้างความสมดุลในปรับปรุง และพัฒนาต่อไป การอบรม นี้มุ่งเน้นพื้นฐานความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของ Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำคัญ การกำหนดเป้าหมายและการเชื่อมโยงการประเมินผลดังกล่าวเข้ากับเป้าหมายขององค์กรเพื่อพัฒนาให้ระบบการประเมินผลภายในองค์กรมีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งผู้บริหารสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรเพื่อให้สะท้อนผลการทำงานขององค์กรที่สำคัญได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในหลักการ Balanced Scorecard สำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบวิธีการสร้าง และกำหนดตัวชี้วัดตัวผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balanced Scorecard ให้สามารถเชื่อมโยงการประเมินผลดังกล่าวเข้ากับเป้าหมายขององค์กรต่อไป

3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องตัวชี้วัดและระบบการประเมินผลร่วมกัน

4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์เข้ากับองค์กรตนได้

หัวข้อการอบรม

- หลักการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทำงาน (Performance Evaluation) แนวคิด และหลักการของ Balanced Scorecard

- ความ หมาย และความสำคัญของตัวชี้วัด (Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ (Key Performance Indicators) รวมทั้งเป้าหมาย น้ำหนักความสำคัญการกำหนดเกณฑ์การวัด และวิธีการประเมินผล

- ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard

- Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard

- ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

- สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

หัวหน้างาน ผู้บริหาร ฝ่ายติดตามวัดผล และงานกลยุทธ์ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับติดตามการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

คนละ  5,500 บาท
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน หนังสือที่แต่งขึ้นโดยวิทยากรและวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 9  อบรมวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...