SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Management Development : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA  : (Entrepreneurial Manager Series)

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series) [UPDATE!]

• อบรมระหว่างวันที่: 20/01/2018 - 00/00/0000

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 92 เปิดอบรมวันที่ 20 มกราคม 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี *** !!!Free iPad


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur) [UPDATE!]

• อบรมระหว่างวันที่: 09/03/2018 - 15/06/2018

เสริมสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2561 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 26 เปิดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน 2561 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

คอร์สอบรม การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล : อบรมวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์