SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Finance & Accounting : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน  (Finance for Non-financial Executive)

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 33 อบรมระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ในกรุงเทพฯ


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร การทำบัญชีชุดเดียวและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME

เรียนรู้การจัดทำบัญชี การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล นำไปใช้ในการวางแผนและช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง : อบรมวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2563 สถานที่อบรม ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) และภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง : อบรมวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การวางแผนภาษี  (Tax Planning)

เรียนรู้การวางแผน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท : เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะเรื่องการบริหารค่าเงิน ณ ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง : อบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินสด : อบรมวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2563 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม : อบรมวันที่ 18, 19, 25, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ

เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ : อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์