[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตร Make yourSALE Unforgettable : ขายให้ทึ่ง ทำถึงกว่า AI

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 8,900 บาท

Monday, 22.07.2024 - Monday, 22.07.2024
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 20 คน

*


หลักสูตร Make yourSALE Unforgettable : ขายให้ทึ่ง ทำถึงกว่า AI

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาทักษะการขายที่เป็นหัวใจของธุรกิจ เพราะการขายไม่ได้เป็นเรื่องของการส่งเสริมหรือนำเสนอสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับลูกค้า เปลี่ยนประสบการณ์แย่ ๆ ให้เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ไม่สามารถทดแทนได้ 
หลักสูตรจะเน้นการขายที่เป็นการผสมผสานระหว่างความเข้าใจมนุษย์เชิงลึกเพื่อค้นหาปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างที่ลูกค้าเองก็คาดไม่ถึง รวมถึงเทคนิคในการสร้างประสบการณ์การซื้อที่น่าจดจำและประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายและทำให้ลูกค้าคิดถึงและกลับมาอีกครั้ง
อีกทั้งยังมีการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ซับซ้อน หลักสูตรนี้จึงจะช่วยพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานขายหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย ก็ยังสามารถที่จะมาเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้ เพราะจะทำให้เข้าใจและสนับสนุนกระบวนการขายให้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นในองค์กร ซึ่งจะเป็นบันไดสำคัญนำพาสู่ความมั่นคงและความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการขายสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการขาย และการใช้คำถาม
2. เพื่อวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
3. เพื่อให้ได้รับคำแนะนำในการปรับการสื่อสารและการขายให้เข้ากับความต้องการและลักษณะของลูกค้า
4. เพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อที่น่าจดจำและมีความท้าทายสำหรับลูกค้า ให้เกิดความประทับใจและความภูมิใจในการซื้อสินค้าหรือบริการได้
5. เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสถานการณ์การขายที่ซับซ้อน 

กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมออกแบบสำหรับ 
1. นักธุรกิจและผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการการขายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในการขายสินค้าหรือบริการของตนเอง
2. พนักงานฝ่ายขายและการตลาดที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์การซื้อที่น่าจดจำและรับมือกับความท้าทายของลูกค้าได้
3. ผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการขายเพื่อพัฒนาทักษะการขาย หรือเตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขาย
4. บุคคลหรือกลุ่มที่มีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะการขายเพื่อให้สามารถทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ 

รูปแบบการเรียนรู้

เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบการมีส่วนร่วม โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนสำคัญและเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จของการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานของตนเอง ผู้เข้าอบรมมีหน้าที่สำคัญในการนำประสบการณ์หรืองานที่ดำเนินการอยู่มาเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ โดยวิทยากรจะจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ชวนให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลอง และลงมือทำตามกิจกรรมการเรียนรู้ และมองย้อนกลับเพื่อตกผลึกเป็นแนวคิดและคำตอบสำหรับการนำไปใช้กับงานและตนเองต่อไป
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่วิทยากร มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถประมวลความรู้และทักษะ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในการทำงานที่เผชิญอยู่ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานตามที่ต้องการ
ดังนั้นจึงเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อประมวลและค้นหาความรู้ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงาน การบริหาร การแก้ไขปัญหา และพัฒนางานของแต่ละท่านได้

สัดส่วนของกิจกรรม ประกอบด้วย 

บรรยาย 10% ถามตอบ 10%
ฝึกปฏิบัติการขาย 30% การรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาการขาย 10%
การอภิปรายกลุ่มเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ 40%

เนื้อหาในการเรียนรู้

1. การวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้าและบริการ 
ทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการสำรวจและนำเสนอจุดเด่นของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับการใช้พนักงานขาย
2. การวิเคราะห์ความต้องการ ทำความเข้าใจ Insight ของลูกค้า
การวิเคราะห์ Insight ของลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย การเข้าใจและรับฟังความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับการขายที่ประสบความสำเร็จ การแปรเปลี่ยนปัญหาและความทุกข์ใจของลูกค้าให้เป็นประโยชน์ที่ลูกค้าคาดไม่ถึง จนสามารถปิดการขายได้
3. ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
ขั้นตอนการขายอย่างมีประสิทธิภาพและมืออาชีพ เทคนิคและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การเตรียมตัวจนปิดการขาย และขจัดการโต้แย้ง
4. ทดลองฝึกปฏิบัติการขายด้วย Sale Mindset
ฝึกฝนทักษะและจิตใจเพื่อให้เกิดการความสำเร็จ ปิดการขายได้ ลูกค้ามีความสุข วิธีการพัฒนาจิตใจและความเชื่อ เพื่อเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ

วิทยากร

คุณพิชญ์นันท์ มณีวรรณ
Assistant Manager, Keyence Thailand

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567
อบรมเวลา 08.30 – 16.30 น. 

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมท่านละ 8,900 .- บาท อัตรานี้ประกอบไปด้วย
- อาหารกลางวัน และอาหารว่าง  (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
- เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...