Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 9 จำนวนเงิน 6,900 บาท

Friday, 24.11.2023 - Friday, 24.11.2023
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
 

 

*


หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา
การขายและการมัดใจลูกค้าถือเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยการขายที่มุ่งเน้นการค้นหาและช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เปรียบเสมือนการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า เพราะฉะนั้น นักการขายสมัยใหม่จึงต้องเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นราย ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักการขายต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ โดยการขายไม่ใช่แค่ขายในวันนี้เท่านั้น แต่ต้องเป็นการขายในระยะยาว เทคนิคการขายในลักษณะการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques) จะเป็นรูปแบบการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของลูกค้า เพื่อนาเสนอโซลูชั่นให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมองค์กร
2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอกลยุทธ์และแผนงานการขายเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการนำเสนอและติดตามงาน และเข้าใจเครื่องมือทางการขายดิจิทัลเพื่อประกอบการขายและสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง 
2. นักการตลาด นักการขาย
3. พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ 
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้ที่สนใจนำความรู้ทางการขายไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง 

แนวคิดการขายสมัยใหม่ในลักษณะเชิงให้คำปรึกษา วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายแบบดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบในการขาย การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการการตลาดสมัยใหม่ผสมผสานกับรูปแบบของการขาย การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยผลักดันให้ลูกค้ามียอดขายที่เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ระบบในการนำเสนอและติดตามงานเพื่อให้งานด้านการขายสำเร็จลุล่วง การสร้างความจงรักภักดีกับลูกค้าในลักษณะการเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืน (Customer Lifetime Value) เทคนิคการขายในลักษณะการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques) และการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า (Solution-Based Approach) รวมทั้งการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้า

วิทยากร

อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาด

ลักษณะการบรรยาย

เป็นการใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเป็นการบรรยายเชิงให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง (Practical Approach) / การเรียน (Practical-Learning)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานที่อบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 6,900 บาท
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4508       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...