[e-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตร Marketing Strategies for B2B & B2C : Data-driven and Competitive Advantage [e-Certificate]

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

 • รุ่นที่ 11 จำนวนเงิน 6,900 บาท

Friday, 17.11.2023 - Friday, 17.11.2023
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
 

 

*


หลักสูตร Marketing Strategies for B2B & B2C : Data-driven and Competitive Advantage

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการทำตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นเป็นที่รู้จักและเกิดความน่าสนใจต่อผู้บริโภคจนมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าในที่สุด และนำมาสู่การเป็นผู้บริโภคที่มีความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและสร้างยอดขายได้อย่างแท้จริง โดยปัจจุบันโลกของธุรกิจก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการทำธุรกิจแบบ Business to Business (B2B) และ Business to Customer (B2C) ถือว่าได้รับความสนใจ เพราะเป็นการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้บริโภค ผ่านการทำตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งยังพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ทางธุรกิจในลักษณะ Business to Business to Customer (B2B2C) เพื่อขยายความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ไปพร้อม ๆ กับการใช้เครื่องมือทางการดิจิทัลมาเพิ่มความสามารถให้การวิเคราะห์ผู้บริโภค จนนำมาสู่การขายในลักษณะของการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques) ที่สามารถจัดโครงสร้างราคาขายเฉพาะตัวบุคคลและมีความสามารถให้การนำสินค้าเข้าถึงบุคคลที่ความเฉพาะเจาะจงในความนิยมชมชอบได้อย่างดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกดิจิทัลทั้ง B2B และ B2C 
2. ผู้เรียนสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. ผู้เรียนเข้าใจเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลนำทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง 
2. นักการตลาด
3. พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ 
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้ที่สนใจนำความรู้ทางการตลาดไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง 

 • พัฒนาการของแนวคิดธุรกิจและการตลาด B2B และ B2C
 • การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
 • การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ผสมผสานกับรูปแบบการขายแบบเดิม
 • การทำความเข้าใจลูกค้า (Customer Insight) ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบของ B2B และ B2C เพื่อพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจในลักษณะ B2B2C
 • การสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecosystem) ให้พันมิตรคู่ค้าเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
 • การทำวิจัยและการแบ่งส่วนตลาดสมัยใหม่ (Real-time Segmentation) โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลและการตลาดอัตโนมัติ (Marketing Automation) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรู้จัก รู้ใจ และนำเสนอสินค้าและบริการเฉพาะส่วนบุคคล (Personalization)
 • การผสมผสานการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลและการบริหารบุคลากร
 • การออกแบบเนื้อหา (Content) กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอคล้องกับเส้นทางการซื้อลูกค้า (Customer Journey) โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบเดิมและแบบดิจิทัล
 • การสร้างแบรนด์ (Brand Story Telling) ในโลกดิจิทัล
 • การคาดการณ์ (Predictive Marketing)
 • การขายในลักษณะการให้คำปรึกษา (Consultative Selling Techniques)
 • การจัดโครงสร้างราคาขายเฉพาะส่วนบุคคล
 • การส่งเสริมการขายเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Marketing Profitability) 

วิทยากร

อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาด

วิธีการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนและฝึกปฏิบัติจริงโดยสลับกับเนื้อหาการเรียน ผู้เรียนต้องเตรียม โครงการธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน การเรียนเชิงให้คำปรึกษา Practical Approach

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 17 พฤษจิกายน 2566
อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น.  

สถานที่สัมมนา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 6,900 บาท
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4510       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับชำระค่าธรรมเนียม  

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.