Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Finance & Accounting

offline course หลักสูตรภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 5,500 บาท

00.00.0000 - 00.00.0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 45 คน


หลักสูตรภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

ปัจจจุบันมาตรการและกฎระเบียบทางภาษีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทางการค้าการดำเนินธุรกิจ วิศวกรรมทางการเงินและนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานบัญชี บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชีและผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจข้อกำหนดทางภาษี ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดทำรายงานทางการเงินอีกทั้งการวางแผนภาษีที่ดีนอกจากจะช่วยให้ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วยังช่วยรักษาผลประโยชน์ขององค์กรในการดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอีกด้วย  เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดงานด้านบัญชีและภาษีอากรจำเป็นที่ฝ่ายภายในกิจการจะต้องมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีในการจัดการกับภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและการวางแผนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคล
2.  เพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลงภายใต้เงื่อไขที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการ
    วางแผนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเภทภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติและเข้าใจ
    วิธีการคำนวณ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
    ครบถ้วนและประหยัด และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย 

       - เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินของบริษัท
       - ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากร
       - ผู้ที่ต้องการวางระบบบัญชีควบคู่ไปกับการวางแผนภาษี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล  หรือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสียภาษี  เจ้าของ  หรือผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการการอบรม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล        จำนวน 6 ชั่วโมง

1. การวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายได้
        - รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
        - วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน
        - วางแผนภาษีเกี่ยวกับรายการที่ทางบัญชียังไม่ถือเป็นรายได้แต่ด้านภาษีมองว่ารายได้เกิดขึ้นแล้ว
2. การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย
        - รายจ่ายที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
        - การวางแผนรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือ หนี้สูญ
        - การวางแผนเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ และสรรพากรยอมรับ
        - การวิเคราะห์และวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม
3. การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. ปัญหาด้านรายได้
       - การรับรู้รายได้ที่เจ้าหนี้ไม่เรียกเก็บ
       - เงินได้ที่ได้รับยกเว้น
       - รายได้ข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
       - การแยกรายการรายได้แบบ ภ.ง.ด.50
5. ปัญหาด้านรายจ่าย
       - การจำหน่ายหนี้สูญ
       - ค่าเสื่อมราคา
       - การออกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับเงิน
       - รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
6.  ปัญหาการยื่นแบบและการชำระภาษี
7.  Update  และข้อหารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิทยากร 

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด โดยจะฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย (Lectures)
- กรณีศึกษา (Case Studies)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการอบรม

อบรมวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

คนละ 5,500  บาท

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4502   (ติดต่อ จุฑาทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...