[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

offline course หลักสูตรพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 54 จำนวนเงิน 59,500 บาท

Saturday, 15.06.2024 - Saturday, 21.09.2024
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 45 คน

✨ "ผสมผสานการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนการตลาด" ✨


หลักสูตรพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)
ในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ธุรกิจหลายแห่งประสบปัญหายอดขายและกำไรลดลง มีคนตกงานจำนวนมาก ซึ่งภาวะเช่นนี้หลายคนมองว่าเป็นอุปสรรคในการทำงานและดำเนินธุรกิจ แต่ในทุกอุปสรรคเราอาจมองเห็นโอกาส คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่าในช่วงเวลานี้เป็นโอกาสอันดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่ทำอยู่ตามปกติ  โดยทางคณะพาณิชย์ฯ เห็นว่าการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจนั้น “การตลาด (Marketing)”  เป็นเรื่องสำคัญ  และเป็นทัพหน้าที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ  แม้แต่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาดก็ยังเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการขยายบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของประเทศในด้านการตลาดโดยสร้างหลักสูตรการพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ (Marketing Certificate Program) สำหรับเจ้าของกิจการ  ผู้บริหารระดับต้น  พนักงานบริษัท  นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  ที่มีความสนใจจะทำงานด้านการตลาดหรือนำแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ไปพัฒนา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่  
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการการตลาด 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง และรับทราบถึง ทฤษฎี รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาด
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่

รายละเอียดของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาดโดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่างและกรณีศึกษาทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย  รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการตลาด  โดยใช้กรณีศึกษา และการจัดทำแผนการตลาดเป็นเครื่องมือ โดยรายละเอียดของการฝึกอบรมเป็นดังนี้
หัวข้อการอบรม 
- Marketing in Digital Age
- Marketing Landscape Analysis
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
- Customer Experience Design and Management
- Workshop - 1 Marketing Landscape Analysis
- Design Thinking: Design Principles in Product and Service Development
- Data-driven Marketing Strategy
- Marketing Research
- Strategic Brand Design and Management
- Segmentation, Targeting and Positioning (STP)
- Marketing Objective
- Workshop - 2 STP, Marketing Objective
- Story Telling and Visualization
- Pricing Model and Revenue Management
- Value Proposition Development (Product and Service)
- MarTech for Value Proposition Development
- Integrated Marketing Communications in Action
- Digital Advertising
- B2B Marketing Channel Design and Sales Management
- Digital Marketing Channels
- Workshop - 3 Marketing Mix Strategy Development
- Marketing Metrics : Measuring Business Excellence
- Reputation Management
- Final Presentation - แผนการตลาด
รวมทั้งสิ้น 81 ชั่วโมง

การจัดอบรม และวิทยากร

เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างพื้นฐานทางการตลาดให้แก่ผู้เข้าอบรม จึงเน้นการใช้คณาจารย์จากภาควิชาการตลาด  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เป็นหลัก และมีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาเสริมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในบางหัวข้อ

ผู้เข้ารับการอบรม

  1. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการ ที่สนใจนำความรู้ทางการตลาดไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
  2. พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะเปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้านการตลาด
  3. นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาด้านการตลาด และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  และผ่านการทำ Workshop การพัฒนาแผนการตลาด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 54 อบรมวันที่ 15 มิถุนายน - 21 กันยายน 2567
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมท่านละ 59,500.- บาท 
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน กระเป๋าผ้า และวุฒิบัตร

ภาพกิจกรรมการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Core Courses


All Programs...