Home : Open Enrollment Program » Finance & Accounting

หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • • รุ่นที่ 13 จำนวนเงิน 8,500 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 27/11/2017 - 28/11/2017
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

   


        ปัจจุบันมาตรการและกฎระเบียบทางภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทางการค้าการดำเนินธุรกิจ วิศวกรรมทางการเงินและนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานบัญชี บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการบัญชี และผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจข้อกำหนดทางภาษี ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดทำรายงานทางการเงินอีกทั้งการวางแผนภาษีที่ดีนอกจากจะช่วยให้ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วยังช่วยรักษาผลประโยชน์ขององค์กรในการดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอีกด้วย


วัตถุประสงค์
      
        โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเภทภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติและเข้าใจวิธีการคำนวณ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและประหยัด และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

หัวข้อการอบรม 12 ชั่วโมง

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • Workshop การวางแผนภาษี

วิทยากร
 

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 

เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี การเงินของบริษัท


ค่าธรรมเนียมการอบรม
 

คนละ 8,500 บาท

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร


กำหนดการอบรม
 

รุ่นที่ 13 อบรมวันจันทร์ที่ 27 - วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.


สถานที่อบรม
 

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
    ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
    Mobile  :    09-1119-4505   (ติดต่อ คุณอริสา)
    E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
• รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว »

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  { Upcoming Short Courses }{ Core Courses }


All Programs...