Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร Service Excellence

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 13 จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 13/05/2023 - 13/05/2023
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

*


หลักสูตร Service Excellence

ท่ามกลางภาวะความกดดันทางสังคม และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน รวมทั้งสภาวะ การแข่งขันธุรกิจอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์แก่ผู้คนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบ      ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่องานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ  ธุรกิจบริการนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความสามารถในการลดแรงปะทะของลูกค้า  ไม่ว่าการแข่งขันทางธุรกิจจะมีความรุนแรงมากเพียงใด สิ่งที่จะชี้ขาดความสําเร็จของธุรกิจ และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจก็คือ "การบริการ" หากธุรกิจใดสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ        และตรงกับความต้องการของลูกค้า ย่อมมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ และเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของกิจการแล้ว โอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำก็ย่อมเกิดขึ้นได้      อันจะส่งผลให้เกิดลูกค้าประจํา และกลายเป็นลูกค้าผู้ภักดีได้ในอนาคต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร Service Excellence ขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจในการบริการ ด้วยจิตสำนึกที่ดีในการบริการอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการตามหลักสากล อันจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจมาตรฐานและแนวทางการให้บริการลูกค้า

2. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริการลูกค้า

3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและสร้างจิตสำนึกในงานให้บริการที่ดีในการให้บริการลูกค้า

4. เพื่อให้ผุ้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง

- กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า

- การบริหารจุดสัมผัสการบริการแรกเริ่ม CEM

- การแบ่งประเภทลูกค้า

- การบริหารคำติชม

- ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points

- นำเสนอการปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่

- บรรยาย          

- Workshop

วิทยากร

คุณอิทธิพล  วิทจิตสมบูรณ์ 
HR Director  โรงแรม Mandarin Oriental

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 13  อบรมวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

5,500 บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4510       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
• รับชำระค่าธรรมเนียม »  

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...