Home : Open Enrollment Program » Finance & Accounting

หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

 • • รุ่นที่ 14 จำนวนเงิน 8,500 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 27/11/2017 - 28/11/2017
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 50 คน

   


        งบการเงิน มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ  ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงินข้อจำกัดในการใช้ สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการตกแต่งงบการเงินน่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร“ความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการซึ่งอาจขาดความชำนาญด้านการเงิน ได้เรียนรู้ สามารถอ่าน ทำความเข้าใจและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้


วัตถุประสงค์
 

        เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารกิจการได้


หัวข้อการอบรม

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
 

วันที่หนึ่ง : การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

 • กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
 • วงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี
 • งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
 • การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน
 • การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบฐานะการเงิน (งบดุล)
 • การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
 • อัตราส่วนสภาพคล่อง
 • อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
 • อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
 • อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
 • ตัวแบบดูปองท์

วันที่สอง : การบริหารการเงิน

 • เป้าหมายขององค์กร
 • หน้าที่ของการบริหารการเงิน
 • เป้าหมายหลักของการบริหารการเงิน
 • การหาระดับความต้องการเงินทุน
 • การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน
 • การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน
 • การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม
 • ต้นทุนเงินทุน
 • การกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
 • การจัดหาเงินทุนสำหรับเงินทุนหมุนเวียน
 • ประเภทของแหล่งเงินทุน

วิธีการฝึกอบรม


วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)


วิทยากร
 

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 

- เจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ
- ผู้สนใจความรู้ด้านการเงินการบัญชีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน


การผ่านการอบรม
 

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ค่าธรรมเนียมการอบรม
 

• คนละ 8,500 บาท

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร


กำหนดการอบรม
 

รุ่นที่ 14 อบรมวันจันทร์ที่ 27 - วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ( 2 วัน)

เวลา 09.00 - 16.00 น.


สถานที่อบรม
 

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
• รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว »

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  { Upcoming Short Courses }{ Core Courses }


All Programs...