Registration Form

หลักสูตรสุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)

อบรมระหว่างวันที่ : Saturday, 26-08-2023 - Sunday, 27-08-2023
 

กรุณาเลือกจำนวนเงินค่าธรรมเนียม :A : [ ข้อมูลส่วนตัว ]

รูปถ่าย
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อ - นามสกุลตามพาสปอร์ต สำหรับหลักสูตรที่ไปดูงานต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Title
Name
Surname
ชื่อเล่น
วันเกิด(วันที่/เดือน/พ.ศ.)
ที่อยู่(ที่ติดต่อได้-บ้าน)
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
Line ID
แพ้ยา/แพ้อาหาร/รับประทานมังสวิรัติ
ทะเบียนรถยนต์สำหรับนำรถเข้า มธ.

ข้อมูลสถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง
ที่ทำงาน
ประเภทกิจการ
ที่อยู่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมล์ (สำหรับติดต่อประสานงาน)
User(Email)

รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา

ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ ในนาม

ชื่อ - เลขที่ผู้เสียภาษี
ที่ทำงาน & ที่อยู่

 1. ชำระค่าธรรมเนียม โดย   ชำระผ่านระบบบัตรเครดิตออนไลน์
 
 2. ชำระผ่าน QR Code Promptpay “QR Code Promptpay”
 3. สั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.”
 4. โอนเงินเข้าบัญชี (ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม)

**หมายเหตุ