[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Human Resource Management

offline course หลักสูตรการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 6,900 บาท

00.00.0000 - 00.00.0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
รับสำรองที่นั่งอบรม
จำนวนรับสมัคร : 30 คน


หลักสูตรการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ มุ่งเน้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ การส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะที่จำเป็นต่ออาชีพให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจในการทำงาน สามารถขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นกระบวนการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจะทำให้พนักงานเกิดการวางแผนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มองเห็นอนาคตในชีวิตการทำงานของตนเอง โดยการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของพนักงานแต่ละคน และเชื่อมโยงเป้าหมายของพนักงานกับเป้าหมายหลักขององค์การ จะทำให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งในปัจจุบัน หรือเตรียมพร้อมในการเจริญเติบโตในสายอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือในการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนสายอาชีพได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรการอบรม

แนวคิดการวางแผนเส้นทางสายอาชีพของบุคคล (Career Plan)
- ความหมายของ Career Plan
- ความแตกต่างระหว่าง Career Plan และ Career Path
- ความสำคัญของการทำ Career Plan
ขั้นตอนการทำ Career Plan 
- ขั้นตอนการทำความเข้าใจทีมงาน (Knowledge Team)
- ขั้นตอนการเลือกอาชีพ (Career Choice)
     ๐ การกำหนด Career Path
     ๐ ทางเลือกในสายอาชีพ 3 ระยะ
- ขั้นตอนการประเมินตนเองสู่ตำแหน่งเป้าหมาย
     ๐ สมรรถนะที่คาดหวังของตำแหน่งเป้าหมาย
     ๐ การประเมินตนเองสู่สมรรถนะในตำแหน่งเป้าหมาย
- การ Upskill และ Reskill เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในสายอาชีพ
แนวทางการทำ Career Talk
Workshop:     1. ฝึกปฏิบัติวางแผนเส้นทางสายอาชีพของแต่ละบุคคล
                       2. ฝึกปฏิบัติการทำ Career Talk

กลุ่มเป้าหมาย

-  ผู้ปฏิบัติงานด้าน HR 
-  พนักงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
-  ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยสกิลล์พลัส จำกัด

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

เวลา  09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

6,900 - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...