Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Human Resource Management

offline course โครงการอบรมหลักสูตร Executive Leadership Program (ELP) ''การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 6 จำนวนเงิน 285,000 บาท (ภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ)
  • รุ่นที่ 6 จำนวนเงิน 75,000 บาท (เฉพาะภาคบรรยาย)

Saturday, 17.06.2023 - Saturday, 16.09.2023
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
 

 


โครงการอบรมหลักสูตร Executive Leadership Program (ELP) ''การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ''

หลักการและเหตุผล

ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของหน่วยงาน ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ทุกคน ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสนอแนวคิดและหลักการในการเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณลักษณะหรือสมรรถนะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
3. เพื่อให้ได้รับทราบประสบการณ์และแนวคิดของวิทยากรที่เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในการสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร
 

ในส่วนภาควิชาการ ทั้ง 70 ชั่วโมง ถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างขัดความสามารถของผู้นำ (Leadership competency) ซึ่งประกอบไปด้วย

ด้านความรู้ (K: Leadership knowledge) 
ด้านทักษะ (S: Leadership skills) 
ด้านคุณลักษณะ (A: Leadership attributes) 
ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์การภายหลังยุค COVID-19 ที่ผู้นำจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการทำงานของตนเอง และการนำทีมงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและองค์การที่พลิกโฉมไปจากเดิม  โดยรูปแบบการฝึกอบรมนั้นประกอบไปด้วยการบรรยายในภาควิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน การฝึกปฏิบัติ รวมถึงการศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทั้งที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว อันเป็นการเสริมสร้างพลานุภาพแห่งผู้นำในตัวท่านอย่างครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง

ภาควิชาการ จำนวน 70 ชั่วโมง
- Getting Started: Introductory Session  1 ชั่วโมง
- From Vision to Execution: The CEO’s Biggest Challenge  3 ชั่วโมง
- Leading an Organization Through a Crisis 3 ชั่วโมง
- Leader as Coach 3 ชั่วโมง
- Leader as Coach: Workshop 3 ชั่วโมง
- Team Building Activities 3 ชั่วโมง
- Leader in the Digital Age 3 ชั่วโมง
- Effective Transformation Leadership 3 ชั่วโมง
- Digital Transformation Leader 3 ชั่วโมง
- Agile Leadership 3 ชั่วโมง
- Leadership Business Value 3 ชั่วโมง
- Competency-Based Leadership 3 ชั่วโมง
- Leader and Thinking Strategically 3 ชั่วโมง
- Leader and Innovative Creation  3 ชั่วโมง
- Building and Leading Effective Teams 6 ชั่วโมง
- Inspirational Leader: Transformative Learning Skills 6 ชั่วโมง
- Leader and Communication Style (Powerful Leadership Communication) 3 ชั่วโมง
- Crisis Communication 3 ชั่วโมง
- Managing Hybrid Workplace 3 ชั่วโมง
- Building Organizational Resilience 3 ชั่วโมง
- Effective Governance 3 ชั่วโมง
- Leadership in the Thai Context 3 ชั่วโมง
ภาคทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน  20  ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การ เพื่อเสริมสร้าง Leadership Competency

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์วิทยากร  ที่ปรึกษา  และผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ  เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 6 อบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 16 กันยายน 2566
อบรมทุกวันเสาร์  เวลา  09:00 – 16:00  น.

สถานที่อบรม

โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 285,000 บาท อบรมจำนวน 90 ชั่วโมง (ภาควิชาการในประเทศและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ) 
แยกเป็น
1. จำนวน 70 ชั่วโมง (ภาควิชาการในประเทศ) (วันที่ 17 มิถุนายน – 16 กันยายน 2566)
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 75,000 บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
2. จำนวน 20 ชั่วโมง (ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ) (วันที่ 3 – 10 กันยายน 2566)
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 210,000 บาท ซึ่งรวมถึง
-  ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงานต่างประเทศ (ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าที่พักคู่) รวม 210,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail :      conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4500       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.