CONC Knowledge

พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Admin ; 2016-03-14 09:06:19

 


สหพันธรัสเซีย  เป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเครื่องประดับไทย ทั้งในแง่ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเป็นผู้บริโภคขนาดใหญ่ รวมทั้งชาวรัสเซียยังไม่รู้จักประเทศไทยและสินค้าไทยเป็นอย่างดี เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ซึ่งในแต่ละปีมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากกว่าหนึ่งล้านคน อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจในสหพันธรัสเซียเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซียโดยตรง ยังคงมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีอุปสรรคทางการค้าค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบทางการค้า ค่าใช้จ่ายการลงทุน ภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้น การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ช (E-Commerce) จึงเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบไทยในการเพิ่มช่องทางการค้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซียโดยตรงอย่างมีต้นทุนต่ำ บทความนี้เป็นการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกล่าวึงคุณลักษณะของผู้ซื้อชาวรัสเซีย กระบวนการตัดสินใจซื้อผ่านอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมการซื้อซ้ำและการบอกต่อ การวิเคราะห์องค์ประกอบของเว็บไซต์เครื่องประดับที่เป็นที่นิยม ตลอดจนมีการให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องประดับไทยในการขยายตลาดไปสู่ลูกค้าชาวรัสเซีย

เขียนโดย....รศ.วิทวัส รุ่งเรื่องผล และ น.ส.วรสุดา คำเป็ก
ข้อมูลเพิ่มเติม : พาณิชย์เครื่องประดับอิเล็กทรอนิกส์ รัสเซีย

Edua
Edua