Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course โครงการอบรมหลักสูตร Strategies and Innovation

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 90,000 บาท

00.00.0000 - 00.00.0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
รับสำรองที่นั่งอบรม
จำนวนรับสมัคร : 30 คน
 

 


*ลงทะเบียนความสนใจ

โครงการอบรมหลักสูตร Strategies and Innovation

หลักการและเหตุผล

กลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรสมัยใหม่ประสบความสำเร็จได้ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ โดยองค์กรทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์การแข่งขัน ตลอดจนกลยุทธ์ใหม่ ๆ  ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรมุ่งกระตุ้นและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และหลักการแนวคิด และทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์สมัยใหม่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ๆ และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุง (Benchmarking) และการขยายต่อยอดความรู้ออกไปให้กว้างขวางได้

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้เหมาะกับ
1. เจ้าของธุรกิจ
2. ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
3. นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
4. นักการตลาด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการกำหนดกลยุทธ์อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการสมัยใหม่
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการคิด และสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนได้
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาวิชารวม 103 ชั่วโมง ประกอบดัวย

ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญ 2 Module  คือ กลุ่มแนวคิด หลักการและทฤษฎีด้านกลยุทธ์ และกลุ่มแนวคิดหลักการและทฤษฎีด้านนวัตกรรม
Module 1: Strategy for Business Transformation 64 ชั่วโมง
- Getting Started: Introductory Session 1 ชั่วโมง
- External Environment Analysis 3 ชั่วโมง
- Digital Transformation & Disruption 3 ชั่วโมง
- Change Management 3 ชั่วโมง
- Change Management: Workshop 3 ชั่วโมง
- Thinking Strategically and Creativity 6 ชั่วโมง
- The Essence of Strategy 6 ชั่วโมง
- System of Strategic Thinking and Planning 3 ชั่วโมง
- Strategic Analysis Tools 3 ชั่วโมง
- Building Competitive Advantage and Opportunity Analysis 3 ชั่วโมง
- Resource-Based View and Core Competencies 3 ชั่วโมง
- Corporate Strategy: Growth Strategy 3 ชั่วโมง
- Competitive Strategy 3 ชั่วโมง
- Business Model & Business Model Canvas: Theory and Workshop 3 ชั่วโมง
- Blue Ocean & Innovation Strategy 3 ชั่วโมง
- Strategy in a Changing World: Case Study 3 ชั่วโมง
- Strategic Implementation 3 ชั่วโมง
- Balanced Scorecard, KPI & OKRs 6 ชั่วโมง
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3 ชั่วโมง
Module 2: Strategy Insight for Innovation 39 ชั่วโมง
- Innovation Theory & Practice 6 ชั่วโมง
- Innovation Typology & Innovation Workshop I - II  12 ชั่วโมง
- Service Innovation Workshop 6 ชั่วโมง
- Innovative Leadership 3 ชั่วโมง
- Innovative Organization & Culture 6 ชั่วโมง
- Innovative Marketing Strategy 6 ชั่วโมง

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา

วิทยากร      

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 4 ...

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพฯ 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 90,000 บาท ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบการอบรม
- กระเป๋าเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
- อาหารเย็นในวันกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวันปิดการอบรม
- ค่าวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับสำรองที่นั่งอบรม  

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Core Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.