[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 22 จำนวนเงิน 10,500 บาท

Saturday, 19.10.2024 - Sunday, 20.10.2024
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 45 คน

*


หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเป้าหมายในแนวทางเดียวกันได้  ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์จะทำให้มีจุดมุ่งในการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เป็นการเลือกวิธีการที่ดีที่สุด ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ทำให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ และบทบาทความเกี่ยวข้องของบุคคลฝ่ายต่างๆ ในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์การนั้นๆ จะต้องมีความรู้ความสามารถ และมุ่งมั่นที่จะรับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การตามที่ระบุไว้ได้ ทำให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการวัดและประเมินผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อโครงร่างองค์กร นโยบายทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนกลยุทธ์ได้ถูกต้อง
2. เพื่อเรียนรู้วิธีการกำหนดการวางแผนกลยุทธ์ในการนำไปใช้กับองค์กรแบบยั่งยืน รวมทั้งฝึกฝนให้เกิดทักษะผ่านการทดลองกำหนดการวางแผนกลยุทธ์เสมือนสถานการณ์จริง

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 12 ชั่วโมง

- ชำแหละโครงร่างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนกลยุทธ์
- ความเชื่อมโยงของนโยบายทางธุรกิจ (Business Policy) สู่การกำหนด Vision, Mission, Goals และ Business Strategy
- วิธีการกำหนด Business Strategy เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable  Growth)
- Business Model
- Discussion
- การทดลองกำหนด Business Strategy ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อการฝึกฝนให้เกิดทักษะและได้รับประสบการณ์จริง

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ  ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย
- Workshop

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล

- ประธานผู้บริหาร บริษัท D POWER IT TECHNOLOGY จำกัด
- ผู้อำนวยการหลักสูตร China Business Leader มูลนิธิสถาบันสร้างอนาคตไทย
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
- วิทยากรพิเศษ

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2567 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

10,500 บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...