Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 20 จำนวนเงิน 10,500 บาท

Saturday, 16.12.2023 - Sunday, 17.12.2023
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
 

 

*


หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนที่นำทางสำคัญของทุกองค์การ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายและวิธีการขององค์การคืออะไร เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเป้าหมายในแนวทางเดียวกันได้  ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์จะทำให้มีจุดมุ่งในการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เป็นการเลือกวิธีการที่ดีที่สุด ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ทำให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ และบทบาทความเกี่ยวข้องของบุคคลฝ่ายต่างๆ ในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์การนั้นๆ จะต้องมีความรู้ความสามารถ และมุ่งมั่นที่จะรับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การตามที่ระบุไว้ได้ ทำให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการวัดและประเมินผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อโครงร่างองค์กร นโยบายทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนกลยุทธ์ได้ถูกต้อง
2. เพื่อเรียนรู้วิธีการกำหนดการวางแผนกลยุทธ์ในการนำไปใช้กับองค์กรแบบยั่งยืน รวมทั้งฝึกฝนให้เกิดทักษะผ่านการทดลองกำหนดการวางแผนกลยุทธ์เสมือนสถานการณ์จริง

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 12 ชั่วโมง

- ชำแหละโครงร่างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนกลยุทธ์
- ความเชื่อมโยงของนโยบายทางธุรกิจ (Business Policy) สู่การกำหนด Vision, Mission, Goals และ Business Strategy
- วิธีการกำหนด Business Strategy เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable  Growth)
- Business Model
- Discussion
- การทดลองกำหนด Business Strategy ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อการฝึกฝนให้เกิดทักษะและได้รับประสบการณ์จริง

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ  ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย
- Workshop

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล
คณะกรรมการบริหาร  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2566

เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

10,500 บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4500   (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4500       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.