Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Strategy Development

offline course หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 31 จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 29/04/2023 - 29/04/2023
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

*


หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร
ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำให้ทุกองค์กรต้องการผู้ที่มีความสามารถสูง (Talent) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ จึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีการแย่งชิงคนเก่งในทุกตำแหน่ง ทุกสายงานและทุกระดับชั้น ดังนั้น โหงวเฮ้งและการคัดเลือก Talent ประเภทต่าง ๆ ขององค์กร จึงเป็นอีกวิธีการที่จะได้มาซึ่งคนดี คนเก่ง และเหมาะสมมาบริหารงานแต่ละประเภท 
โหงวเฮ้งเป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูบุคลิก ลักษณะของแต่ละคน ไปพร้อมกับการคัดเลือกและกำหนดคุณลักษณะของคนเก่งว่าต้องเป็นอย่างไร ที่จะเรียกว่าเข้าข่ายเป็น Talent ขององค์กร การกำหนดลักษณะวิธีการคัดเลือก ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน และเวลาที่เหมาะสมในการพิสูจน์ตัวพนักงานบนพื้นฐานความพร้อมของพนักงาน ไปสู่บทบาทในอนาคตที่ถูกต้อง และเหมาะสมตรงกับสิ่งที่พนักงานคนนั้นเป็นอยู่ 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และลักษณะของโหงวเฮ้ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถสูง (Talent) ให้เหมาะสมกับงานและการบริหารงานภายในองค์กร  

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง

  1.  คุณสมบัติ ข้อกำหนด และเครื่องมือพัฒนาคนเก่งและคนดี (Talent)
  2.  องค์ประกอบของโชคชะตา
  3.  ความรู้เบื้องต้นและที่มาของโหงวเฮ้ง
  4.  ลักษณะของโหงวเฮ้งบนใบหน้า บอกอะไรได้บ้าง
  5.  การใช้โหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
  6.  การปรับโหงวเฮ้งสำหรับผู้บริหาร

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก
2. ผู้บริหารและผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้ประกอบการ
4. ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- บรรยาย
- Workshop

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโลตัสส์เอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน (Group CEO Lotus's Asia-Pacific except China)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 31 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

5,500 บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4513   (ติดต่อ คุณศิวนาถ)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.