Home : Open Enrollment Program » Strategy Development

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

 • • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 5,500 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 28/11/2017 - 28/11/2017
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

   


เหตุผลของการฝึกอบรมสัมมนา

 • คนเรามีความสามารถไม่เท่ากัน พนักงาน ‘ผู้มีความสามารถสูง’ อาจมีผลงานมากกว่าพนักงานปกติได้ถึง 20 เท่าหรือมากกว่านั้น การบริหารผู้มีความสามารถสูงเหมือนการบริหารพนักงานทั่วไป โดยไม่สนใจความแตกต่าง เป็นเรื่องเสียของ เสียโอกาส บั่นทอนกำลังใจของผู้เหนือมาตรฐาน และนำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
 • พนักงานผู้มีความสามารถสูงเป็นปัจจัยตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์การทั้งหลายทั่วโลกต่างตระหนักในความจริงนิ้ จึงมีการทำ ‘สงคราม’ แย่งชิงคนเก่งในทุกตำแหน่ง ทุกสายงานและทุกระดับชั้น
 • การบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูงเป็นเรื่องท้าทายมาก เพราะคนเก่งหายาก ลำบากในการไขว่คว้า ต้องพัฒนายาวนานด้วยงบประมาณมหาศาล คนเก่งบริหารได้ยาก อาจเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ เช่น ได้คนที่ ‘เก่งไม่จริง’ หรือ ‘เก่งจริง’ แต่ ‘ไม่เป็นที่ยอมรับ’ คนเก่งที่ได้อาจ ‘ตกม้าตาย’ หรือ ‘จอดป้าย’ ก่อนเวลาอันควร หากคนเก่งอยู่ตลอดรอดฝั่ง ก็ยังมีปัญหาที่ยากลำบากกว่า คือการรักษาคนเก่งให้อยู่นานๆ เพราะคนเก่งพร้อมแสวงหาความก้าวหน้า สิ่งท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ในขณะที่ใครๆ ก็อยากได้และพร้อมจ่ายเพื่อได้มา
 • องค์การชั้นนำและนักบริหารชั้นยอดจึงต้องมีกลยุทธ์ ระบบและวิธีการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง ที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจูงใจให้คนเก่งพัฒนาตน สร้างสรรค์ผลงาน และอยู่กับองค์การไปนานๆ โดยเป็นที่ยอมรับและไม่ทำให้พนักงานผลงานปกติเสียหมดกำลังใจ

หัวข้อวิชา จำนวน 6 ชั่วโมง

 • ความสำคัญของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง
 • เกณฑ์การพิจารณาผู้มีความสามารถสูง
 • การประเมินพนักงานผู้มีความสามารถสูง
 • การพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถสูง
 • Best Practices & Cases
 • ระบบสนับสนุนการบริหารผู้มีความสามารถสูง
 • มุมมองใหม่ในการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง
 • ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารพนักงานผู้มีความสามารถสูง


กลุ่มเป้าหมาย
 

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับ

 1. ผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลัก
 2. ผู้บริหารและผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
 3. ผู้ประกอบการ

วิธีการฝึกอบรม

 1. บรรยาย
 2. การตั้งคำถาม
 3. อภิปราย
 4. กรณีศึกษา

วิทยากร
 

ผศ. ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
อาจารย์ประจำ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตกรรมการบริหาร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีต อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 

การผ่านการอบรม
 

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระยะเวลาการอบรม
 

รุ่นที่ 4 อบรมวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 – 16.00 น.


สถานที่อบรม
 

ณ ห้อง 316 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ค่าธรรมเนียมการอบรม
 

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 5,500 บาท ซึ่งรวมถึง
1.  เอกสารประกอบการบรรยาย
2.  ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3.  วุฒิบัตร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :    09-1119-4507   (ติดต่อ คุณปาณิสรา)
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  { Upcoming Short Courses }{ Core Courses }


All Programs...