Consulting Project

โครงการให้คำปรึกษา OKRs Fast Track

หลักการและเหตุผล

Objectives and Key Results หรือ OKRs นั้น เป็นแนวคิดการตั้งเป้าหมายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน จากที่มีองค์กรระดับโลกจำนวนมากที่ได้นำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตามมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจแนวคิดนี้ และนำไปใช้ในรูปแบบที่ไม่ได้มีความแตกต่างจากระบบเดิม ๆ อย่าง KPIs จึงทำให้เกิดความซ้ำซ้อน และความล้มเหลวในการนำไปใช้เกิดขึ้น
โครงการให้คำปรึกษานี้จึงเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเริ่มต้นในการนำเอา OKRs ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้ OKRs ในองค์กรมีความรู้พื้นฐานในหลักการของ OKRs
2. เพื่อให้องค์กรสามารถออกแบบ OKRs ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้องค์กรสามารถนำเอา OKRs ไปใช้ปฏิบัติได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย 

องค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ใช้ OKRs อยู่แล้วหรือตั้งใจอยากจะนำเอา OKRs ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ

ขอบเขตการให้คำปรึกษา

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการนี้นัดประชุมพูดคุยถึงขอบเขตการให้คำปรึกษา อย่างต่ำ 1 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเข้าไปให้คำปรึกษา ในวันที่ให้คำปรึกษาจะได้มีการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับ OKRs ให้กับผู้บริหารและผู้ใช้ OKRs จำนวนไม่เกิน 30 ท่าน ในช่วงเช้า โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง ทั้งนี้องค์กรต้องจัดเตรียมสถานที่ในการบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยาย
หลังจากนั้นในช่วงบ่าย จะมีการทำ Workshop ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเขียน OKRs จริงสำหรับการทำงานในองค์กร พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสม
หากองค์กรต้องการให้มีผู้เข้าร่วมมากกว่าจำนวน 30 คน สามารถทำได้ โดยจัดเป็นอีกโครงการหนึ่ง และมีการนัดวันเวลาแยกต่างหากอีกครั้ง
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว องค์กรสามารถติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่อง OKRs เพื่อขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา ตามช่องทางที่ให้ไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรสามารถใช้ OKRs ได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แต่งหนังสือ พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs และใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 100,000 บาท

———————
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ได้ :
คุณยุวดี (091-1194504)
E-mail yuwadee.s@tbs.tu.ac.th
Document Download
Edua
Edua