Consulting Project

โครงการศึกษา ''ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี''

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษา “ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี” โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของ Stakeholders ต่อคุณค่าของงานสอบบัญชี รวมถึงนำข้อคิดเห็นดังกล่าว สู่การส่งเสริมให้ Stakeholders ตระหนักถึงคุณค่าของงานสอบบัญชี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ Click Link ต่อไปนี้

ชุดที่ 1 กลุ่มผู้ประกอบการ : https://www.surveymonkey.com/r/SMEConc

ชุดที่ 2 กลุ่มผู้สอบบัญชี : https://www.surveymonkey.com/r/AuditConc

ชุดที่ 3 กลุ่มผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : https://www.surveymonkey.com/r/AuditAsstConc

ชุดที่ 4 กลุ่มผู้ใช้งบการเงิน : https://www.surveymonkey.com/r/AnalystConc

หรือสแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

Edua
Edua