Consulting Project

กลุ่มงานให้คำปรึกษา

 • K-SME Academy 2552-2555 สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย
 • โครงการพัฒนาหลักสูตรค้าปลีก Home Mart Academy สนับสนุนโดย SCG Network Management Co.,Ltd.
 • โครงการจัดทำาแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559 สนับสนุนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประทศไทย
 • Logistics and Supplychain Development สนับสนุนโดยกลุ่มวังขนาย
 • โครงการจัดทำาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 2553-2555 สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง
 • โครงการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารในกลุ่ม talent สนับสนุนโดย Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd.
 • โครงการออกแบบระบบบัญชีการเงิน สำาหรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง Airport Rail Link สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • โครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการไทย สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์
 • โครงการที่ปรึกษาเพื่อจัดทำาแผนทดแทนตำาแหน่งผู้บริหารระดับ 9 สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง
 • Leadership Development Program สนับสนุนโดย PTT Global Chemical
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) สนับสนุนโดย บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
 • โครงการ Lab to Market สำานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฯลฯ
 • โครงการสัมมนาและให้คำาปรึกษาจัดทำาเวิร์คช็อปสำาหรับผู้บริหารในการทำาแผนกลยุทธ์ประจำปี สนับสนุนโดย บ.อินดัสเทรียลแก๊ส จก.   
 • โครงการ  Intelligent  Marketing สนับสนุนโดย บ.เจียไต๋ จก.
 • โครงการจัดทำาคู่มือการประเมินมูลค่าผลกระทบของกิจการต่อสังคม สนับสนุนโดย สำนักงานสร้างเสริม กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  
 • โครงการศึกษาและดูงานระบบเกณฑ์ความเสี่ยงในการตรวจสอบภาษี (Risk Based Audit Model : RBA) สนับสนุนโดย กรมสรรพากร
 • The Facilitation Services For The Overseas Trip Leadership Development Program 2  For PTTCHEM Group Future Leaders  สนับสนุนโดย บ.ปตท เคมิคอล จก.
 • โครงการ HR  Management สนับสนุนโดยกรมสรรพากร
 • โครงการให้คำาปรึกษาและฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ตลาดและการเขียนแผนธุรกิจ  สนับสนุนโดย บ.CPF Training Center จก.
 • โครงการให้คำาปรึกษาและฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจ สนับสนุนโดย บ.เอเชี่ยนฟู้ด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จก.
 • โครงการเสริมสร้างและสำารวจวัฒนธรรมองค์กร ปี 2555 สนับสนุนโดย การไฟฟ้านครหลวง
 • โครงการ Executive  Coaching  Program สนับสนุนโดย บ.Pfizer (Thailand) จก.
 • โครงการให้คำาปรึกษาและพัฒนาหลักสูตร CPF  BRIGHT. Business  Scenario สนับสนุนโดย บ.ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จก.
 • โครงการให้คำาปรึกษาและประเมินการฝึกอบรมวิทยากร สนับสนุนโดย บ.dtac จก.
 • โครงการปรับแนวคิด เปลี่ยนมุมมองเปิดโลกทัศน์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนโดย กรมสรรพากร
 • โครงการเสนอแผนการดำาเนินการโครงการ การประกวดแนวคิดทางเทคโนโลยี NSTDA Idea to product  2012  สนับสนุนโดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ (สวทช.)
 • โครงการให้คำาปรึกษาสำาหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่ง ผจก.สำานักงานเขต ธนาคารกรุงไทย จก. (มหาชน) สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงไทย จก. (มหาชน)
 • โครงการ Learning Facilitator for DUKE Management Development  Program  Module  1  Leading  our  Business  รุ่นที่ 1 สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
 • โครงการให้คำาปรึกษาและฝึกอบรม NSTDA Lab to Market Boot Camp 2012  สนับสนุนโดย สนง. พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ สวทช.
 • โครงการศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงบประมาณ (Budgetary Management) สนับสนุนโดย กรมสรรพากร
 • โครงการศึกษาดูงานการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ณ ประเทศอิตาลี สวิส ฝรั่งเศส สนับสนุนโดย กรมสรรพากร
 • โครงการให้คำาปรึกษา IRPC - Partnership Agent Transformation สนับสนุนโดย บมจ.ไออาร์พีซี อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ
 • โครงการ BBG Customer Centric  School of Management สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
 • โครงการ Customer  Insight สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
 • โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ สนับสนุนโดย วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี
 • โครงการ  Customer Insight สนับสนุนโดย บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
 • โครงการให้คำาปรึกษาและจัดสัมมนากลยุทธ์ด้านการตลาด สนับสนุนโดย บ.น้าตาลมิตรพล จก.
 • โครงการให้คำาปรึกษา Customer Centric Kick - Off สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
 • โครงการ EMDP หลักสูตร Enhancing Performance II, Fill Competency Gap-Common Creative Thainking in Business รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • โครงการ Customer  Centric Mind Workshop รุ่นที่ 1 สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • โครงการ AEC Blueprint  Consulting Workshop สนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทย
 • โครงการ Operations Excellence SCB Wholesale Banking สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จก.(มหาชน)
Edua
Edua