News & Event

วันที่จัดกิจกรรม
: 24/08/2022 - 24/08/2022
ช่วงเวลา
: 18:00:00 - 19:30:00
สถานที่
: Facebook Link และ ZOOM Meeting
ผู้จัดกิจกรรม
: ส.พ.บ.ธ.
เบอร์โทรศัพท์
:
อีเมล์
ลงทะเบียน
รายละเอียด
: ไขความลับ The Toyota Way วิถีสู่ความเป็นเลิศของโตโยต้า พบกับ ผศ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน ไขความลับกับประสบการณ์ตรงจากการร่วมงานกับโตโยต้า ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์